Ο απολογισμός χωρίζεται σε δύο χρονικές περιόδους α) την περίοδο 2013-2015 και β)την περίοδο 2015-2017 μετά την Κυβερνητική αλλαγή. Οι παρεμβάσεις ήταν πολλές και δύσκολες με εντάσεις, επιμονή και υπομονή. Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε και είναι θετικό για τους οικονομολόγους. Αυτό υπάρχει, αποκλειστικά και μόνο, λόγω των παρεμβάσεων της Ένωσης. Όλοι οι άλλοι, όσοι προσπάθησαν να εμπλακούν Σχολικοί Σύμβουλοι, Μαγουλά και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ΠΤ, ζημιά έκαναν με την έννοια ότι οι ενέργειές τους ήταν σε αντίθεση με τις επιδιώξεις της Ένωσης.  

Α. «Πολιτική παιδεία» 2013-2015

Η επιστημονική αντιπαράθεση

Με το μάθημα αυτό επήλθε ταύτιση τριών κοινωνικών επιστημών, Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικής επιστήμης.   Τι σημαίνει ταύτιση των επιστημών; Ταυτίζονται οι Αρχές, οι Σκοποί και τα διαφορετικά Αντικείμενα και Μέθοδοι των επιστημών. Αυτό σημαίνει ότι η Οικονομική Επιστήμη, μπορεί να διδαχθεί από την οπτική της Πολιτικής Επιστήμης ή της Κοινωνιολογίας, παρόλο που έχει διαμορφωμένα ερωτήματα-προβλήματα, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Οριοθετώντας την Οικονομική επιστήμη το αντικείμενό της προσδιορίζεται στην παραγωγή, ανταλλαγή και διανομή των αγαθών στην κοινωνία. Η Οικονομική επιστήμη χρησιμοποιεί 1) μεθοδολογικά κριτήρια και αρχές προσέγγισης που περιέχουν εννοιολογικά και μεθοδολογικά σύνολα και 2) μονάδες μέτρησης για τη μέτρηση των οικονομικών μεγεθών με εργαλεία τα μαθηματικά μοντέλα, τη συναρτησιακή ανάλυση, την οικονομετρία, τη λογιστική κλπ.

Αυτό το αντικείμενο έχει περιορισμένη σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας, η οποία ασχολείται με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργίας της κοινωνίας. Η κοινωνιολογία δεν μετράει εργασιακή δύναμη και οικονομικά μεγέθη, όπως κάνει η Οικονομική επιστήμη, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιεί τη στατιστική για να καταγράψει μεταβολές ομάδων και πληθυσμών. Τέλος η Πολιτική επιστήμη και το Δίκαιο, έχουν ως αντικείμενο μελέτης το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. Με την ταύτιση των επιστημονικών αντικειμένων δεν γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα η θεωρία της αξίας με άξονα την εργασία και το εμπόρευμα, αλλά μερικά κοινωνικά-κοινωνιολογικά μεγέθη-κατανομές και ανταλλαγές των αποτελεσμάτων της εργασίας(αγαθών) που κινούνται με χρήμα-τιμές στην αγορά. Άρα δεν προσεγγίζεις μεθοδολογικά, ερμηνευτικά τα οικονομικά μεγέθη, αλλά την κοινωνική τους επίπτωση και εφαρμογή στην πραγματικότητα.

Ό όρος «Πολιτική Παιδεία» είναι μια επιστημονική διαστρέβλωση με στόχο το φρονηματισμό του πολίτη, αποτελεί παρέκκλιση επιστημονική ιδεολογικού τύπου με το περιεχόμενο του να ανάγεται τελικά στην πολιτική.

Η ταύτιση των αντικειμένων εξυπηρετεί περισσότερο τη θεματικότητα-διαθεματικότητα, που είναι συμβατική γνώση και εμποδίζει την ουσιαστική διδασκαλία στο σχολείο με αποτέλεσμα να κυριαρχούν οι έννοιες θέσμιση και διαχείριση. Αν πραγματοποιηθεί το ανωτέρω σχέδιο θα έχουμε ως αποτέλεσμα πρώτο τη διδασκαλία μιας επιλεκτικής θεματολογίας και όχι την ολοκληρωμένη κατανόηση των επιστημονικών αντικειμένων και δεύτερο την ένταση της αποσπασματικότητας της παρεχόμενης γνώσης.

Γίνεται φανερό ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεννοηθούμε είναι η διακριτότητα των μαθημάτων, Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικής και Δικαίου. Από αυτή τη θέση δεν υπάρχει υποχώρηση και με βάση αυτή να διαμορφωθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου.                                                                       

Ελάχιστα από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων έχουν κατανοήσει την ανωτέρω επιστημονική ανάλυση παρόλο ότι αυτή έχει διατυπωθεί επισήμως σε έγγραφα της Ένωσης. Η θέση αυτή δεν υποστηρίχθηκε επαρκώς, παρότι ορισμένα μέλη είχαν δυνατότητα επικοινωνίας με στελέχη του υπουργείου, με καθηγητές Οικονομικών Πανεπιστημίων ή με άλλους φορείς.

Το Περιφερειακό Τμήμα της Αθήνας ανέφερε σε κείμενό του την έννοια της αυτοτέλειας της Οικονομικής επιστήμης, δηλαδή αποδεχόταν μια οικονομική θεματολογία, που θα διδάσκονταν ως ενιαία ολότητα αυτοτελώς στο πλαίσιο της ταύτισης των κοινωνικών επιστημών και του υπάρχοντος μαθήματος «Πολιτική Παιδεία».    

Η αντιπαράθεση για τα Αναλυτικά Προγράμματα

Η Ένωση έκανε προτάσεις για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα των νέων μαθημάτων, αλλά εισακούστηκε ελάχιστα. Είχε όμως μια σημαντική παρέμβαση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών». Το αναλυτικό του πρόγραμμα ελέγχθηκε λεπτομερώς από Πανεπιστημιακό Καθηγητή, με εντολή της κ. Μαγουλά. Οι σχολιασμοί στην πρότασή μας αποτελούν μνημείο αλαζονείας εκ μέρους του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού, ο οποίος δεν ήθελε να γράψει ούτε το όνομά του. Τελικά η πρόταση της Ένωσης πέρασε σχεδόν αυτούσια ως προς το κεφάλαιο της Οικονομίας, γράφτηκε χωρίς να υπάρχει αντιστοιχία τίτλου και περιεχομένου κάθε παραγράφου, εξαιρέθηκαν από την διδακτέα ύλη βασικές παράγραφοι.      

1. Η πρόταση που έγινε από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρακάτω:

ΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Στόχοι

Ενότητες

Δραστηριότητες

Οι μαθητές να μπορούν:

- Να κατανοήσουν την οικονομική σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα

-Να αναγνωρίζουν τον καταμερισμό της εργασίας και τα αποτελέσματά του στη διαδικασία παραγωγής

- Να αντιληφθούν το ρόλο των ελεύθερων και των δούλων και τη σημασία των προτάσεων διαχείρισης της πόλης-κράτος  

2.1 Ο άνθρωπος και η εργασία στην Αρχαιότητα(Ξενοφών-Πλάτων-Αριστοτέλης)

Wasistdas?

Τι είναι αυτό;

-Να μελετήσουν το έργο «Πόροι ή Περί προσόδων» του Ξενοφώντος και να εξηγήσουν πως μπορεί το κράτος να αυξήσει τα δημόσια έσοδα μέσα από την αύξηση των μισθωτών εργαζομένων

-Να συζητήσουν την άποψη του Αριστοτέλη για τη διάκριση της οικονομίας σε κτητική και οικονομική καθώς και τη διάκριση μεταξύ της αξίας χρήσης και της ανταλλακτικής αξίας ενός αγαθού

-Να κατανοήσουν ότι το Μεσαίωνα η εργασία γίνεται αντιληπτή ως ανταλλακτική δικαιοσύνη, ως μια δίκαιη αποζημίωση για τη ζωή και όχι ως αξία

2.2 Ιδιοκτησία της εργασίας και φυσικό δίκαιο(Αυγουστίνος-Θωμάς Ακινάτης-Oresme)

Να μη το κατανοήσουν γιατί είναι λάθος. Υπάρχει η έννοια του δίκαιου και της δίκαιης τιμής, η οποία σχετίζεται με την

Iustititacommutative. Εξάλλου οι σχολαστικοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι συνδύασαν την έννοια της δίκαιης τιμής και της αξίας των εμπορευμάτων με την εργασία που εμπεριέχεται σε αυτά με το δόγμα laboremetexpensis. Ακινάτης σχόλια στα Ηθικά Νικομάχεια.  

Δεν γράφουμε Άγιος. Εξάλλου ο Αυγουστίνος αναφέρεται ως ιερός Αυγουστίνος. Να σημειωθεί ότι πέθανε το 430μΧ ενώ η πτώση της ρώμης που οριοθετεί το μεσαίωνα έγινε το 476. Ο Όρεσμος δεν είναι του ίδιου επιπέδου με τους δύο πρώτους. Τι σημαίνει «ιδιοκτησία της εργασίας»; Εξάλλου το φυσικό δίκαιο ενυπάρχει στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους αλλά ταυτίζεται κυρίως με τη σχολή του φυσικού δικαίου με τον Grotius & Pufendorf(16ος 17ος αι.)

-Να εμβαθύνουν στις ιδέες του Θ. Ακινάτη για τη φυσική λειτουργία του χρήματος ως μέσου και μέτρου των συναλλαγών και της ήπιας χρήσης του τόκου στη διαδικασία του δανεισμού

-Να μάθουν ότι στη θεωρία των Φυσιοκρατών τα αγαθά παράγονται με βάση τη γεωργία(γη) και ότι οι φυσικές και ανθρώπινες δυνάμεις έχουν αξία

2.3 Η ατομική ιδιοκτησία ως φυσική τάξη και φυσική ισορροπία(18ος αιώνας-Φυσιοκράτες)

Στους φυσιοκράτες παράγει και η βιομηχανία. Στη γεωργία απλά παράγεται το produitnet, για αυτό είναι και η γόνιμη τάξη.  

-Να μελετήσουν γιατί οι Φυσιοκράτες θεώρησαν ότι η βάση της οικονομίας είναι η γεωργία και πως το πλεόνασμα του κεφαλαίου που δημιουργείται από αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη την οικονομία

-Να κατανοήσουν ότι στη θεωρία αυτή αναγνωρίζεται η ιδέα της ελεύθερης, ατομικής παραγωγής προϊόντων, που ανταλλάσσονται στην αγορά, η οποία αυτόματα ρυθμίζεται(ισορροπεί) και διαμορφώνονται οι τιμές

-Να αναγνωρίσουν ότι στη Θεωρία του AdamSmith η φυσική αξία ισοδυναμεί με τη τιμή ισορροπίας του εμπορεύματος

2.4 Οι νόμοι της οικονομίας της αγοράς και ο φιλελευθερισμός(AdamSmith)

Έτσι όπως είναι διατυπωμένο φαίνεται ως εάν ο Σμιθ είναι θεωρητικός της γενικής ισορροπίας. Που είναι η εργασιακή θεωρία της αξίας και ο καταμερισμός της εργασίας;

Αυτή είναι μια εκχυδαϊσμένη αντίληψη για τονSmith. Εδώ θα έπρεπε να μπει η έννοια του καταμερισμού της εργασίας και η εργασιακή θεωρία της αξίας.

-Να συζητήσουν για την αξία χρήσης και την ανταλλακτική αξία του νερού και των διαμαντιών και να εξηγήσουν το «παράδοξο της δημιουργίας της αξίας»

-Να συζητήσουν το φαινόμενο του καταμερισμού της εργασίας και να επιχειρηματολογήσουν για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του

-Να αντιληφθούν ότι στη θεωρία αυτή ο μισθός εργασίας δεν υπερβαίνει το ελάχιστο των αναγκών του εργάτη και βρίσκεται σε αντιστοιχία με την αξία του εμπορεύματος

2.5 Η θεωρία της αξίας της εργασίας, του εμπορεύματος και η διαμόρφωση της τιμής ισορροπίας(D. Ricardo

Προβληματική διατύπωση. Είναι η εργασιακή θεωρία της αξίας των εμπορευμάτων.

Ο Ricardo   λέει σαφώς ότι ο μισθός καθορίζεται από τα customsandhabits και όχι μόνο από τις βιολογικές ανάγκες των εργατών. Εξάλλου δεν ανέπτυξε αλλά υιοθέτησε τη θεωρία των μισθών που υπήρχε στο Malthus και σε άλλους πριν από αυτόν.

Εννοούν οι δύστυχοι την εργασιακή θεωρία της αξίας.

-Να γίνει συζήτηση γιατί ο μισθός αποτελεί αμοιβή της εργασίας, που είναι η βασική πηγή δημιουργίας της αξίας των αγαθών και του πλούτου της κοινωνίας. Μπορούμε να δώσουμε με βάση αυτό μια τελική απάντηση για το πώς προσδιορίζονται οι τιμές της εργασίας και των εμπορευμάτων;

-Να γνωρίζουν ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός μπορεί να επεκταθεί σε οικονομίες διαφορετικών κρατών με σκοπό την αύξηση της ζήτησης

-Να διακρίνουν τη στατική και τη δυναμική οικονομία    

2.6 Ο ανταγωνισμός της αγοράς, η ελεύθερη οικονομία και η κρατική ρύθμιση(J.S. Mill)

-Μπορεί η θεωρία του J.S. Mill να δώσει ιδέες για έναν κρατικό σχεδιασμό και ρύθμιση της οικονομίας στη σημερινή εποχή;

-Να μάθουν πως διερευνώνται οι αντιστοιχίες που υπάρχουν ανάμεσα στο μισθό εργασίας, την αξία της εργατικής δύναμης, του εμπορεύματος και των τιμών στην αγορά εργασίας

-Να γνωρίζουν την έννοια και την ουσία της υπεραξίας

2.7 Η θεωρία της αξίας της εργατικής δύναμης και του εμπορεύματος (Marx)

Στον Μαρξ σε αξιακούς όρους ο μισθός, το μεταβλητό κεφάλαιο και η αξία της εργατικής δύναμης είναι ίσα. Δεν υπάρχουν τιμές στην αγορά εργασίας στον Μαρξ.

-Να παρακολουθήσουν την ταινία «Το κεφάλαιο» του Κ. Γαβρά και να συζητήσουν τον τρόπο λειτουργία ς του καπιταλιστικού συστήματος

-Υπάρχει ισοδυναμία της αξίας του μισθού εργασίας και του εμπορεύματος κατά την ανταλλαγή;  

-Να αντιληφθούν ότι η θεωρία της οριακής χρησιμότητας εξηγεί την αξία της εργασίας και του εμπορεύματος από την πλευρά των καταναλωτών και δημιουργεί μια θεωρία της γενικής ισορροπίαςτωναγορών

2.8 Η θεωρία της αξίας και της οριακής χρησιμότητας(Warlas-Jevons)

Πάλι το ορθό είναι Jevons-Menger- Walras. Εδώ εμφανίζεται η οριακή επανάσταση έως να ήταν μια φάση που πέρασε και δεν εξηγείται αργότερα ότι πρόκειται για την απαρχή της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας που αποτελεί τη σημερινή κυρίαρχη ορθοδοξία στις οικονομικές επιστήμες.

Ξεχάσανε τον Menger, που είναι ένας από τους τρεις θεμελιωτές της οριακής σχολής.

-Να γίνει συζήτηση για το αν η ατομική βούληση για κατανάλωση αποτελεί κίνητρο για την παραγωγή των αγαθών και τον προσδιορισμό του μισθού ώστε να αντιστοιχεί στην συντήρηση και αναπαραγωγή του εργάτη

-Να παρουσιάσει ο κάθε μαθητής το καταναλωτικό πρότυπο που ακολουθεί και να εξηγήσει για το πώς οδηγήθηκε σε αυτό

Να μάθουν ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης η τόνωση της ενεργούς ζήτησης , οι επενδύσεις και η ρευστότητα της αγοράς επιλέγονται ως λύση διεξόδου

2.9 Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος (Keynes)

Η ενεργός της ενεργού, η εναργής της εναργούς.Αυτό κατάλαβαν από τον Keynesκαι όχι ότι είναι δυνατή η ισορροπία σε συνθήκες υποαπασχόλησης;

-Να παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης του 1929-1932

-Μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η πρόταση του Keynes στη σημερινή οικονομική κρίση;

- Να παρακολουθήσουν την Ντοκιμαντέρ «Το χρήμα» και να συζητήσουν τις οικονομικές κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος από το 1929 και μετά                                                    

-Να κατανοήσουν τις θεωρίες των σύγχρονων οικονομολόγων για το πρόβλημα της ισορροπίας της αγοράς

-Να αντιλαμβάνονται τις παραμορφώσεις της οικονομίας που εκδηλώνονται με τα προβλήματα της φτώχειας, της ανεργίας και του πληθωρισμού

2.10 Η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και η πρόοδος της κοινωνίας (Clark-Furastie-Galbraith-Schumpeter-Freedman)

Δεν είναι παραμορφώσεις. Είναι οι συνέπειες του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής αλλά θα το καταλάβουν στην ενότητα 2.11. Πως συναγελάζονται αυτοί οι 4 οικονομολόγοι και πως συνδέονται με αυτές τις έννοιες; Apropos τον λένε Fourasti΄eκαι όχι Furastie.

-Να παρακολουθήσουν την ταινία «WallStreet» και να συζητήσουν το θέμα υπό το πρίσμα των απόψεων του Freedman

-Να αναζητήσουν στοιχεία για την πορεία της ανεργίας στην Ελλάδα από το 1990 μέχρι σήμερα και να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ ανεργίας, οικονομικής κρίσης, επενδύσεων, χρηματιστηρίου και

δημοσίου χρέους(Δανεισμός)

-Να αναζητήσουν στοιχεία για την εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1990 μέχρι σήμερα

-Να μελετήσουν τις διεθνείς συμφωνίες ισχυρών οικονομιών του κόσμου (G8, G20)

-Να μελετήσουν διεθνείς οικονομικές και πολιτικές ενώσεις(Ευρωπαϊκή Ένωση)        

-Να μάθουν ότι η Μαρξιστική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα εργαλεία ρύθμισης και ισορροπίας της οικονομίας

2.11 Η νέα μέθοδος λύσης του προβλήματος της αξίας ως απάντηση στη θεωρία της οριακής ανάλυσης (Piero Sraffa)

Ελπίζω ότι δεν το συνδέουν με το έργο του Sraffa, ο οποίος στο πρελούδιο της οικονομικής θεωρίας προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα όχι μόνο της νεοκλασικής σχολής αλλά και της θεωρίας της αξίας του Ρικάρντο και Μαρξ.

-Να συζητήσουν τι μεταβολές προκύπτουν από την αυξομείωση του επιτοκίου στο δανεισμό και πως αυξομειώνεται η αξία του κεφαλαίου ως συνάρτηση της ζήτησης κεφαλαίου

- Πως επιδρά η αποταμίευση στην αυξομείωση του επιτοκίου για δανεισμό;

-Να κατανοήσουν ότι μια Μαρξιστική προσέγγιση της καπιταλιστικής λειτουργίας του κράτους επιμένει στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής

2.12Η αδυναμία υπέρβασης της οικονομικής κρίσης στον καπιταλισμό και η προσωρινή λύση της κρατικής εγγύησης του κέρδους(ErnestMandel)

Μήπως στον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας; Είναι δυνατό η ανάλυση της οικονομικής θεωρίας να τελειώνει με τον Mandel;

- Να διερευνήσουν, σύμφωνα με τη θεωρία του ErnestMandel, αν η οικονομία της χώρας μας εντάσσεται στις Μητροπόλεις ή στην Περιφέρεια του καπιταλιστικού συστήματος

2. Η πρόταση που έγινε από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία » της Α τάξης ΓΕΛείναι η παρακάτω:                                                                                                          

Α. Ενότητα : Οικονομία (28 ώρες)

 1. 1.Σύντομη ιστορική εισαγωγή των οικονομικών θεωριών
 2. 2.Ο άνθρωπος και η εργασία
 3. 3.Οι σχέσεις εργασίας και ιδιοκτησίας
 4. 4.Ο καταμερισμός της εργασίας , οι κατηγορίες της εργασίας και τα επαγγέλματα
 5. 5.Οι κατηγορίες των παραγωγικών μονάδων
 6. 6.Οι όροι ιδιοκτησίας, παραγωγής και ανταλλαγής των εμπορευμάτων
 7. 7.Τα είδη και τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών
 8. 8.Οι ανάγκες, οι εξαγωγές και η εθνική αγορά
 9. 9.Τεχνολογική μεταβολή και εργασία
 10. 10.Εργοδότες και μισθωτοί: σύγκρουση συμφερόντων και συλλογικές συμβάσεις
 11. 11.Συναλλαγές και χρήμα
 12. 12.Τράπεζες και χρήμα
 13. 13.Μορφές χρήματος
 14. 14.Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης και η διαμόρφωση των τιμών
 15. 15.Μορφές αγοράς
  1. 1.Η εργασία και η αξία της εργατικής δύναμης
  2. 2.Η αξία του εμπορεύματος
  3. 3.Ο μισθός ως τιμή της εργατικής δύναμης και η διαμόρφωσή του
  4. 4.Η παραγωγή του εμπορεύματος ως αποτέλεσμα της σύνθεσης του κεφαλαίου
  5. 5.Η φάση του μονοπωλιακού καπιταλισμού
  6. 6.Το εθνικό προϊόν
  7. 7.Η διαμόρφωση της αξίας της γης και των ακινήτων
  8. 8.Η διαμόρφωση της αξίας των μονοπωλιακών προϊόντων
  9. 9.Η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία
  10. 10.Οι δημόσιες επιχειρήσεις
  11. 11.Οι δημόσιες δαπάνες
  12. 12.Οι πηγές των δημοσίων εσόδων
  13. 13. Η κρίση και η ύφεση
  14. 14.Ανεργία, είδη ανεργίας και οι συνέπειες της
  15. 15.Πληθωρισμός
  16. 16.Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις και Παγκοσμιοποίηση

3. Η πρόταση που έγινε από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία » της Β τάξης ΓΕΛείναι η παρακάτω:                                                                                                          

Ενότητα : Οικονομία(18 ώρες)  

α)Η πρόταση των σχολικών συμβούλων (Γεωργούση Ακριβή ΠΕ13, Σπανός Αντώνης     ΠΕ09,   Μιμιλίδου Νανά   ΠΕ 10) για το Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία » της Β τάξης ΓΕΛ είναι η παρακάτω:                                    

2.1 Το οικονομικό περιβάλλον 2.2. Το Χρήμα 2.2.1. Λειτουργίες του χρήματος 2.2.2. Ιδιότητες του χρήματος 2.2.3. Μορφές χρήματος 2.2.4. Σύγχρονα είδη χρήματος-το νέο ψηφιακό νόμισμα bitcoin 2.2.5. Οι εμπορικές τράπεζες 2.2.6. Η τράπεζα της Ελλάδος 2.2.7. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα 2.2.8. Είδη καταθέσεων και είδη δανείων 2.2.9. Δανεισμός και αποταμίευση 2.2.9.1. Επιτόκιο δανεισμού-επιτόκιο καταθέσεων-τόκος 2.2.10. Το χρηματιστήριο 2.2.11. Το συνάλλαγμα και η ισοτιμία των νομισμάτων (Ώρες: 8)

2.3. Μορφές αγοράς 2.3.1. Οι μορφές αγοράς από την πλευρά του πωλητή2.3.1.1. Ο πλήρης (ή τέλειος) ανταγωνισμός 2.3.1.2. Το μονοπώλιο 2.3.1.3. Λόγοι ύπαρξης του μονοπωλίου 2.3.1.4. Το ολιγοπώλιο 2.3.1.5. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός

3.2. Οι μορφές αγοράς από την πλευρά του αγοραστή (Ώρες:2)

2.4. Οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη 2.4.1. Η καταναλωτική κουλτούρα και ο αυξανόμενος πληθυσμός ξεπερνούν τις δυνατότητες της γης (Ώρες: 2)

2.5. Η Ελληνική οικονομία 2.5.1. Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 2.5.2. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής οικονομίας 2.5.2.1. Ο τουρισμός 2.5.2.2. Η γεωργία 2.5.2.3. Ο πολιτισμός 2.5.2.4. Οι πρώτες ύλες 2.5.2.5. Η ναυτιλία 2.5.2.6. Το επιστημονικό προσωπικό (Ώρες: 2)

2.6. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης 2.6.1. Η παγκοσμιοποίηση ως πολυσύνθετο φαινόμενο 2.6.2. Τρόποι εκδήλωσης της παγκοσμιοποίησης 2.6.3. Συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ( Ώρες: 2)

β)Η πρόταση που έγινε από τον συμμετέχοντα κ. Στρουγγάρη για το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» είναι η παρακάτω:

2.1.: Συζήτηση σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στην ελεύθερη και την κεντρικά σχεδιασμένη αγορά. 2.2.: Το οικονομικό κύκλωμα – Τι είναι και ποιοι οι βασικοί του παράγοντες.

2.2.1.: Μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Κίνητρο και βασική επιδίωξη των καταναλωτών. Νόμος της Ζήτησης. Προσδιοριστικοί παράγοντες της Ζήτησης. Μεταβολή Ζήτησης – Μεταβολή Ζητούμενης Ποσότητας. Αγαθά Giffen και Veblen. Ασκήσεις – Εφαρμογές.

2.2.2.: Μελέτη της συμπεριφοράς των παραγωγών. Κίνητρο και βασική επιδίωξη των παραγωγών. Νόμος της Προσφοράς. Προσδιοριστικοί παράγοντες της Προσφοράς. Μεταβολή Προσφοράς – Μεταβολή Προσφερόμενης Ποσότητας. Ασκήσεις – Εφαρμογές.

2.3.: Η αλληλεπίδραση της Ζήτησης και της Προσφοράς – Η διαμόρφωση της τιμής. 2.3.1.: Η ισορροπία. 2.3.2.: Μεταβολές στην ισορροπία. 2.3.3.: Ελαστικότητες Ζήτησης. 2.3.4.: Ελαστικότητα Προσφοράς. 2.3.5.: Παράγοντες που επηρεάζουν τις ελαστικότητες. 2.3.6.: Καμπύλη Engel. 2.3.7.: Ασκήσεις – Εφαρμογές.

3.1.: Οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι της Μακροοικονομίας. 3.2.: Διαφορά Εθνικού και Εγχώριου Προϊόντος. 3.3.: Διαγραμματική απεικόνιση του οικονομικού κυκλώματος – Εισροές και Εκροές. 3.4.: Μέτρηση του Εθνικού Προϊόντος. 3.5.: Μέθοδος της Δαπάνης, του Εισοδήματος και του Προϊόντος. 3.6.: Ασκήσεις – Εφαρμογές.

Κριτές και Αξιολόγηση των βιβλίων

Μέσα σε όλα βρέθηκαν και οι κριτές – αξιολογητές των βιβλίων μερικοί εκ των οποίων εμπλέκονται και σε προτάσεις για τα Αναλυτικά Προγράμματα και κάποιοι συμμετέχουν ως κριτές σε δύο βιβλία. Στο βιβλίο «Πολιτική Παιδεία» Α΄ Γενικού Λυκείου και Α΄ Επαγγελματικού Λυκείου είναι: οι Χρ. Χρήστος Πατσός, Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολόγων, Συντονιστής Επιτροπής Κρίσης, Αθανάσιος Ανδρέου, Οικονομολόγος, Med Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διευθυντής 10ου ΓΕΛ Λάρισας και Δρ. Γιώργος Μπίκος, Πολιτικός Επιστήμονας, Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός.

Στο βιβλίο «Πολιτική Παιδεία» Β΄ Γενικού Λυκείου κριτές-αξιολογητές είναι: Λεωνίδας Β. Κατσίρας, Σχολικός Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών Επιστημών, LLM, Συντονιστής Επιτροπής Κρίσης, Χαράλαμπος Καριοφύλλας, MSc Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός,Στέλλα Ν. Μαντατζή, Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός. Στο βιβλίο «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» κριτές- αξιολογητές είναι: Χριστίνα Βέικου, Μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, πρ. Σύμβουλος Π.Ι. (συντονίστρια), Ακριβή Γεωργούση, Σχολική Σύμβουλος, Master Κοινωνικών Επιστημών, Χαράλαμπος Γ. Καριοφύλλας, Εκπαιδευτικός ΠΕ09, MSc. Οικονομολόγος.

Αντίθετοι στην προσπάθεια της διοίκησης του υπουργείου να ταυτίσει τις τρεις επιστήμες ήταν το σύνολο των ενεργών οικονομολόγων εκπαιδευτικών γιατί έστω και διαισθητικά κατάλαβαν τι διακυβεύεται με την ταύτιση των επιστημονικών αντικειμένων. Έτσι συμμετείχαν δυναμικά στην υπογραφή ψηφίσματος το Νοέμβριο του 2014. Συγκεντρώθηκαν 650 υπογραφές οι οποίες κατατέθηκαν στο υπουργείο, ενάντια στη συρρίκνωση της Οικονομικής Επιστήμης και τη διάλυση των ειδικοτήτων στο νέο Λύκειο. Παράλληλα συγκεντρώθηκε αρκετό υλικό για τη δικαστική παρέμβαση που προετοιμάζαμε αλλά η δυνατότητα αυτή χάθηκε λόγω παρέλευσης 3 ημερών από την κατάθεση και έγκριση από το ΙΕΠ των τριών βιβλίων.                

Η καταγγελία

Με το έγγραφο 52/15-9-2014 έγινε η παρακάτω καταγγελία: Καταγγέλλουμε τις παράτυπες, αδιαφανείς και αντιεπιστημονικές ενέργειες του ΙΕΠ σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής των βιβλίων α) Πολιτική Παιδεία Α΄ τάξης ΓΕΛ, β) Πολιτική Παιδεία Β΄ τάξης ΓΕΛ γ) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης ΓΕΛ.

Για τα συγκεκριμένα βιβλία δεν έγινε προκήρυξη για τη συγγραφή των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα Αναλυτικά Προγράμματα που υπογράφηκαν από τον Υπουργό δεν φέρουν ονόματα των συντακτών.

Η προκήρυξη για τη συγγραφή των βιβλίων έγινε με τον ανοικτό τακτικό διαγωνισμό 5/2014 με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στις 25-4-2014 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων την 18-7-2014. Ο χρόνος συγγραφής είναι λιγότερος από τρείς μήνες, πράγμα απαράδεκτο , ενώ απαιτούνται 7-12 μήνες.

Σύμφωνα με την απάντηση του ΙΕΠ στις προτάσεις συγγραφής των ανωτέρω βιβλίων παρουσιάζεται μια υποψήφια συγγραφική ομάδα σε κάθε αντικείμενο, οπότε δεν υπάρχει κανένας συναγωνισμός. Στην πραγματικότητα υπάρχει ανάθεση.

Στα ονόματα που έγραψαν τα βιβλία περιλαμβάνεται και ο Υπεύθυνος Έρευνας και Σχεδιασμού Β΄ του ΙΕΠ κ. Παύλος Μάραντος, ο οποίος εξαιτίας της ιδιότητας του αποκλείεται νομικά και ηθικά. Συγγραφέας επίσης είναι και ο Κώστας Θεριανός, ο οποίος ήταν γνώστης του περιεχομένου των Α.Π., επειδή συμμετείχε στις άτυπες ομάδες σύνταξης αυτών, από το Νοέμβριο του 2013.

Προτείνουμε να ακυρωθεί η διαδικασία και να προκηρυχθεί συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων και βιβλίων με νέες προδιαγραφές και οριοθέτηση των επιστημονικών αντικειμένων στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών 2014-2015.

Δεν μπορούν να ταυτιστούν τρία διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και τρεις διαφορετικές ειδικότητες. Ζητάμε να διδάσκονται τα τρία διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα ξεχωριστά από τους διδάσκοντες τριών διαφορετικών ειδικοτήτων με την ονοματοθεσία που ήταν πριν τη ψήφιση του νόμου 4186 που διαμόρφωσε το αντιεπιστημονικό αντικείμενο «Πολιτική Παιδεία».

Στο πλαίσιο της διακριτότητας των επιστημών προτείνουμε να προκηρυχθεί συγγραφή των τριών διαφορετικών αντικειμένων και βιβλίων Οικονομίας, Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης.

Η στάση των Σχολικών Συμβούλων

Ο Σχολικός Σύμβουλος ως επιστημονικός υπεύθυνος εκπροσωπεί τον εαυτό του και μεταφέρει τις εντολές του υπουργείου και της διοίκησης στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας του. Δεν έχει αρμοδιότητα συλλογικού φορέα παρά μόνο μέσα από την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, που περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες. Δεν μπορεί να διαμορφώσουν Σύμβουλοι μιας ειδικότητας προσωρινό ή περιστασιακό φορέα, να διατυπώσουν προτάσεις και να διεκδικήσουν. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών. Το ερώτημα είναι πως το υπουργείο συναλλάσσεται με έναν άτυπο φορέα που στην ουσία σαμποτάρει της θέσεις της Ένωσης. Με πραξικοπήματα δεν γίνεται τίποτα καλό. Έχουμε την καλή διάθεση να συζητήσουμε το πρόβλημα της «Πολιτικής Παιδείας» επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά, ενώ εσείς χρησιμοποιείται άλλες μεθόδους. Πρέπει να υπάρχει μια ηθική δεοντολογία. Και τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε ουσιαστικά και όχι τυπικά.  

Οι σχολικοί σύμβουλοι, οκτώ από τους εννέα, είχαν διαμορφώσει μια στάση αποδοχής της πρότασης του υπουργείου για το μάθημα της «Πολιτικής Παιδείας», παράτυπα και παράνομα, πράγμα που δεν έχει γίνει σε κανέναν κλάδο, αποδεχόμενοι την ταύτιση των αντικειμένων. Οι σχολικοί σύμβουλοι αποδέχθηκαν και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος, όπως ακριβώς είχε προταθεί από το Ι.Ε.Π.
αυτό είναι πρωτοφανές! Ο σύμβουλος της Θεσσαλονίκης υπερθεμάτιζε θεωρώντας επιπλέον ότι θα ωφεληθούν οι οικονομολόγοι προσωπικά από τη δημιουργία θέσεων και άρα θα γίνουν μεταθέσεις εντός της Θεσσαλονίκης.

Β. Το Επαγγελματικό Λύκειο

Η Ένωσή μας κατέθεσε προτάσεις για το Επαγγελματικό Λύκειο την περίοδο 2013-2015 τόσο για το ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και για τις αναθέσεις των μαθημάτων. Την περίοδο αυτή υπάρχει μια μεταβατική φάση εξέλιξης του Επαγγελματικού Λυκείου, που περιλαμβάνει νέες ειδικότητες και αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών. Συμπεριλάβαμε την ειδικότητα υπαλλήλου εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά στην πρόταση του ΙΕΠ είχε αντικατασταθεί το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» με το μάθημα «Ηθική και Δεοντολογία Επιχειρήσεων», μάλιστα ως πανελλήνια εξεταζόμενο. Επίσης υπήρχε μείωση ωρών των Οικονομικών μαθημάτων και ενίσχυση των μαθημάτων του «Δικαίου» και άλλων του κλάδου ΠΕ13.         

Ωστόσο αυτό άλλαξε την περίοδο 2015-2017, όπου κατορθώσαμε και αλλάξαμε την πρόταση του ΙΕΠ, αλλάξαμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β και Γ τάξης ΕΠΑΛ, αλλάξαμε το Πρόγραμμα Σπουδών με συγκεκριμένη ονοματοδοσία μαθημάτων, επαναφέραμε το μάθημα της «Οργάνωσης και Διοίκησης» ως πανελλήνια εξεταζόμενο και προτείναμε η ύλη του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» να είναι η ίδια με αυτή των ΓΕΛ. Έτσι καθορίστηκε η συγκεκριμένη ύλη στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-2016 με αποτέλεσμα οι μαθητές και των δύο τύπων Λυκείου να εξετάζονται στην ύλη της Μικροοικονομίας, αφού το υπουργείο δεν δέχθηκε έστω και μικρή αύξηση της ύλης με ένα κεφάλαιο Μακροοικονομίας.

Ενώ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο η διδασκαλία της συγκεκριμένης ύλης, ορισμένοι οικονομολόγοι κυρίως από τη Βόρειο Ελλάδα διαμαρτύρονταν γιατί διδάσκεται η μικροοικονομία στα ΕΠΑΛ και ότι οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτήν. Τον Οκτώβριο, αφού και η Ένωση είχε γίνει αποδέκτης τέτοιων παραπόνων, έγινε συνάντηση στην ΟΛΜΕ του Διοικητικού Συμβουλίου και των προέδρων των ΠΤ για το θέμα με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η θέση για την ύλη, να ανακοινωθεί με έγγραφο στο υπουργείο και στο ΙΕΠ, με αποτέλεσμα, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής(Μάραντος) και αφού είχε ολοκληρωθεί το πρώτο τετράμηνο, να αλλάξει για πρώτη φορά στα χρονικά η ύλη πανελλήνια εξεταζόμενου μαθήματος. Κάναμε λάθος. Γιατί το δεχθήκαμε αυτό επειδή είναι μαθητές ΕΠΑΛ; Αποτελέσματα ήταν η αρνητική επίπτωση σε μαθητές και γονείς με ότι αυτό συνεπάγεται, η αρνητική εντύπωση για τον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και οι διαμαρτυρίες καθηγητών από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Προτείναμε για την Α τάξη ΕΠΑΛ το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» να είναι υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας. Δεν έγινε όμως αυτό αλλά το μάθημα εντάχθηκε στα μαθήματα επιλογής όπου οι μαθητές θα επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ.

Σε επόμενη φάση είχαμε ενοποίηση των ειδικοτήτων στη Β τάξη ΕΠΑΛ και δημιουργία τομέα με ωρολόγιο πρόγραμμα που σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητικό.

Για την Γ τάξη προτείναμε(έγγραφο 85/14-3-2017) ωρολόγιο πρόγραμμα των ειδικοτήτων, που με το ΦΕΚ 1426/26-4-2017 δεν έγινε αποδεκτό ως προς τις ώρες των μαθημάτων ΑΟΘ -ΑΟΔΕ.      

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ                                                                                                                              ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                                                        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3

Εργασίες Οργάνωσης και Λειτουργίας γραφείου

2Θ+2Ε

4

Φορολογική Πρακτική

2Θ+2Ε

5

Λογιστικές Εφαρμογές

6

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

 

ΣΥΝΟΛΟ

23 ΩΡΕΣ

Τέλος αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού μορίων στα ΕΠΑΛ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1,5

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1,5

3

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

3,5

4

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3,5

Η ομαδοποίηση των ειδικοτήτων

Εδώ και πολύ καιρό στο ΙΕΠ είχε ανοίξει ο διάλογος για την ομαδοποίηση των ειδικοτήτων. Η πρόταση που στείλαμε με το έγγραφο 84/14-3-2017 είναι η παρακάτω:  

Στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία σας στέλνουμε την πρόταση της Ένωσής μας για την ομαδοποίηση κλάδων των εκπαιδευτικών με την οποία στοχεύετε στην καλύτερη αξιοποίηση και απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η πρότασή σας, που ενοποιεί σε κλάδο τις υπάρχουσες ειδικότητες ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40 και ΠΕ15, αποτελεί βάση για συζήτηση, η οποία μπορεί να γίνει δεκτή κάτω από τις εξής παρατηρήσεις-προϋποθέσεις.

1) για την ενοποίηση των ειδικοτήτων δεν υπάρχει μέχρι στιγμής νομικό υπόβαθρο που να επιτρέπει την υπαγωγή στον ίδιο κλάδο (π.χ. ΠΕ) προσωπικού το οποίο δεν έχει τίτλο σπουδών του ίδιου επιπέδου. Νομικά, δηλαδή, δεν επιτρέπεται να συνυπάρχουν στον ίδιο κλάδο ΠΕ που συστήνεται σε κάποιο Υπουργείο, κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κάτοχοι πτυχίων τεχνολογικής εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί ο Νόμος του Ενιαίου Μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν θεωρεί ισότιμα τα πτυχία των πανεπιστημίων (ΑΕΙ) με αυτά των ΤΕΙ.

2) με βάση το παραπάνω στον ομαδοποιημένο κλάδο ΠΕ09 μπορούν να αναπτυχθούν εσωτερικές υποδιαιρέσεις οι οποίες θα διαφοροποιούν αντίστοιχα και τις Αναθέσεις των διδασκόμενων μαθημάτων. Η εσωτερική υποδιαίρεση του κλάδου ΠΕ09 μπορεί να είναι η εξής:                                                                                               ΠΕ09.01 Οικονομολόγοι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι εντάσσονται σήμερα στους ΠΕ09.                                                                                                                                      ΠΕ09.02 Οικονομολόγοι, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΤΕΙ) με παρεμφερή προγράμματα σπουδών, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35 και ΠΕ18.40.                                                                                   ΠΕ09.03 Εκπαιδευτικοί στους οποίους περιλαμβάνονται οι ήδη διορισμένοι ΠΕ15 ειδικότητας Οικιακής Οικονομίας.

3) Ειδικά οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, έχουν αποφοιτήσει, κατά πλειοψηφία, είτε από τη Χαροκόπειο Ανώτατη Σχολή η οποία λειτούργησε από το 1929 μέχρι το 1990 είτε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύθηκε το 1990 με το ν. 1894/90. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν αυτοί δεν έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο να διδάξουν Οικονομικά μαθήματα, αφού δεν τα έχουν ποτέ διδαχθεί. Με το ΠΔ 77/2013(ΦΕΚ 119/2013 τ. Α΄ ) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύεται η Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα Γεωγραφίας και Οικιακής Οικονομίας-Οικολογίας. Οι νέοι απόφοιτοι του τμήματος Οικιακής Οικονομίας-Οικολογίας στο πρόγραμμα σπουδών έχουν διδαχθεί αρκετά Οικονομικά μαθήματα ως υποχρεωτικά και ως εκ τούτου έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο να διδάξουν τα αντίστοιχα μαθήματα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επομένως οι νέοι απόφοιτοι του τμήματος Οικιακής Οικονομίας-Οικολογίας ως απόφοιτοι ΑΕΙ θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην υποδιαίρεση του κλάδου ΠΕ09, ως ΠΕ09.01.  

4) Η υποδιαιρέσεις εντός του ομαδοποιημένου κλάδου ΠΕ09 οδηγούν κατ’ ανάγκη και σε διαφοροποίηση των αναθέσεων των διδασκόμενων Οικονομικών μαθημάτων. Για παράδειγμα το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» να έχουν ως Α΄ ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ09.01, ως Β΄ ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ09.02 (ΠΕ18.02, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ1840) και Γ΄ ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ10(ΠΕ10, ΠΕ13). Δεσμευόμαστε να αποστείλουμε αναλυτική πρόταση για το ζήτημα των αναθέσεων, η οποία θα είναι συμβατή με την εσωτερική υποδιαίρεση του νέου ομαδοποιημένου κλάδου ΠΕ09 και θα έχει ως βασική επιδίωξη την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των ειδικοτήτων που εντάσσονται σε αυτόν.  

5) αυτή η ενοποίηση των ανωτέρω ειδικοτήτων σε ενιαίο κλάδο ΠΕ09 πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα και την σημαντική αύξηση των θέσεων των σχολικών συμβούλων για να ανταποκριθούν πολύ καλά στα επιστημονικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα.

Κωδικός Ειδικότητας

ΠΕ09

ΠΕ15

ΠΕ18.02

ΠΕ18.03

ΠΕ18.35

ΠΕ18.40

1646

622

315

236

126

21

Γ. Γενικό Λύκειο  

Σε αυτό τον τύπο Λυκείου υπάρχει μια ιστορία συνεχών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα Οικονομικά μαθήματα. Η «μεταρρυθμιστικές» προσπάθειες του Μπαμπινιώτη , το νέο Λύκειο της Διαμαντοπούλου, το σχέδιο για το νέο Λύκειο του Αρβανιτόπουλου και οι τροποποιήσεις του νόμου 4186/13 από την νέα Κυβέρνηση με την δημιουργία των Προσανατολισμών Σπουδών είναι μερικές από αυτές. Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος 4186/13 προέβλεπε Ομάδα Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών σπουδών με τα παρακάτω μαθήματα: α) Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής οκτώ(8) ωρών, β)Αρχές Οικονομικής Επιστήμης έξι (6) ωρών και γ) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έξι (6) ωρών και όσοι επιλέγουν παιδαγωγικά τμήματα Ιστορία έξι (6) ωρών.

Παλαιότερα είχαμε τις Δέσμες(ΦΕΚ 1/7-1-1983) με διδασκόμενα μαθήματα 1) Νεοελληνική Γλώσσα 2)Μαθηματικά, 3)Ιστορία, 4)Κοινωνιολογία, 5)Οικονομικά τεσσάρων (4) ωρών έκαστο. Από αυτά πανελλήνια δίνονταν τέσσερα τα Μαθηματικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία και Νεοελληνική Γλώσσα για την εισαγωγή στις Οικονομικές σχολές. Από το 1993 και μετά το μάθημα της Οικονομίας γίνεται πανελλήνια εξεταζόμενο και αντικαθιστά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Τα μαθήματα γενικής αξιολόγησης ήταν βαθμολογικά ισότιμα(συντελεστής 1).

Με το νόμο 1945/1991 Ορίζεται συντελεστής για το βασικό μάθημα 1,15 και 0,95 για κάθε ένα από τα άλλα τρία μαθήματα. Το άθροισμα των μορίων των τεσσάρων μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με το δέκα (10) και έτσι το μέγιστο δυνατό σύνολο διαμορφώνεται στα 6.400 μόρια{(160Χ1,15)+[(160Χ0,95)Χ3 μαθήματα]}Χ10.

Στην εποχή των κατευθύνσεων(2000) δεν υπάρχει Οικονομική κατεύθυνση παρά μόνο Τεχνολογική στην οποία εντάσσεται το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» με μάθημα επιλογής για την εισαγωγή στις Οικονομικές σχολές το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Στην ουσία οι μαθητές που το επέλεγαν έδιναν ένα παραπάνω μάθημα με αποτέλεσμα, το τελευταίο έτος λειτουργίας των κατευθύνσεων, να ανέρχονται σε 12.000 περίπου. Συντελεστής μαθήματος 1,3 και 0,7 για τα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

Στις ρυθμίσεις του νόμου 4327/2015 έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα πρόσβασης που προσιδιάζει με τις Δέσμες. Δημιουργούνται τρεις ομάδες προσανατολισμού μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά τόσο καθαρά και η ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής με μαθήματα: 1) Μαθηματικά πέντε(5) ωρών, 2)Αρχές Οικονομικής Θεωρίας τριών(3) ωρών, 3)Ιστορία τριών(3) ωρών 4)ΑΕΠΠ δύο(2) ωρών και 5)Κοινωνιολογία δύο(2) ωρών.

Στη νέα ρύθμιση έχουμε πέντε επιστημονικά πεδία και ο αριθμός τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο είναι ο παρακάτω:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΤΕΙ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1Ο Ε. Π.

88

12

6

106

2Ο Ε.Π.

121

92

21

234

3Ο Ε.Π.

60

41

5

106

4Ο Ε.Π.

33

15

 

48

5Ο Ε.Π.

71

77

7

155

Οι δίοδοι πρόσβασης από τον Προσανατολισμό σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής σε επιστημονικά πεδία σχολών είναι ο παρακάτω:  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3)

2.ΑΕΠΠ

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4.ΑΟΘ (0,7)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.ΑΕΠΠ

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ(0,4)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ(0,9)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.ΑΕΠΠ

3.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ(1,3)

ΙΣΤΟΡΙΑ(0,7)

Τα Ποσοστά προσανατολισμού Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2016-2017 είναι:

Α/Α

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ

1

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

29181

39,20%

2

ΘΕΤΙΚΩΝ

25630

34,43

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19385

26, 06%

ΕΠΙΛ.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ –ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                      1132

Αρχικά το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» δεν υπήρχε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ τάξης, αλλά με την τελική ρύθμιση καταφέραμε να είναι μάθημα επιλογής με δημιουργημένα 1104 τμήματα την περίοδο 2015-2016 και 1132 τμήματα την περίοδο 2016-2017.

Για το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων στο ΓΕΛ υπεστήκαμε μια άνευ προηγουμένου επίθεση από συγκεκριμένα και καθοδηγούμενα κέντρα. Εμφανίστηκε ξαφνικά ένα συντονιστικό συντονιστών Βαθμολογικών Κέντρων χωρίς καμία απεύθυνση για το θέμα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με σκοπό να εκφράσει τις ανησυχίες του για τα Οικονομικά μαθήματα θεωρώντας ότι στον Προσανατολισμό είμαστε μάθημα επιλογής, ότι μειώθηκε ο συντελεστής του ΑΟΘ, ότι το ΑΟΔΕ δεν είναι στον προσανατολισμό, ότι οι μαθητές από τους άλλους προσανατολισμούς δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Οικονομικές Σχολές όπως στις Κατευθύνσεις και επομένως το ΑΟΘ θα έπρεπε να ήταν επιλογής και στους άλλους προσανατολισμούς. Ειδικά το τελευταίο και πολλά άλλα υποστήριζαν μετ’ επιτάσεως και οι οκτώ (8) Σχολικοί Σύμβουλοι, κάποιοι από αυτούς διατύπωσαν δημόσια την άποψη ότι «ηττηθήκαμε» με τις πραγματοποιθείσες ρυθμίσεις του 2015. Από τότε ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια αποδόμησης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και προσωπικά του Προέδρου του. Να μην εξιστορήσω τι ακριβώς συνέβη στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης παρουσία 25-30 συναδέλφων και του Σχολικού Συμβούλου Ηπείρου.             

Πανελλήνιες εξετάσεις

Παρατηρώντας τα θέματα του ΑΟΘ τα τελευταία χρόνια διαπιστώναμε διάφορα επιστημονικά λάθη που αφορούσαν κυρίως τις ασκήσεις του 3ου , 4ου και 5ου κεφαλαίου. Ένα βασικό λάθος ήταν η εύρεση γραμμικής συνάρτησης από πίνακα προσφοράς και στη συνέχεια η εύρεση της ελαστικότητας προσφοράς από δύο ενδιάμεσες ποσότητες που βρίσκονται μεταξύ δύο επιπέδων παραγωγής. Αποκορύφωμα ήταν επίσης το 4ο θέμα των επαναληπτικών εξετάσεων ΑΟΘ, όπου είχαμε μονοπωλιακή ισορροπία, η οποία όπως γνωρίζετε προκύπτει με διαφορετικό τρόπο. Έτσι στείλαμε επιστολή στη διεύθυνση εξετάσεων του υπουργείου και επισημαίναμε το πρόβλημα.

Τα προβλήματα συνεχίζονται και έτσι στις επαναληπτικές του 2015 διατυπώνεται το Δ2 ερώτημα ως εξής: Το κράτος προκειμένου να προστατέψει τους καταναλωτές επιβάλει ανώτατη τιμή πώλησης PA=6 χρηματικές μονάδες.                          Δ2. Να υπολογίσετε: α. το έλλειμμα που δημιουργείται στη αγορά (μονάδες 2), β. τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών από την κρατική παρέμβαση (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή αυτήν με βάση την τιμή της ελαστικότητας ζήτησης (μονάδες 3). Μονάδες 8

Η αιτιολόγηση εδώ δεν μπορεί να γίνει με την ελαστικότητα ζήτησης, η ανώτατη τιμή δεν είναι τιμή ισορροπίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο όταν μιλάμε για τη μεταβολή της τιμής, αυτή είναι μεταβολή τιμής ισορροπίας. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει μεταβολή της τιμής ισορροπίας, αλλά κρατική παρέμβαση στην αγορά.

Πρόβλημα επίσης υπάρχει και στο ερώτημα Δ4 των πανελληνίων του 2016 το οποίο διατυπώθηκε ως εξής: Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 € σε 6 € (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή(μονάδες 2).

Εδώ είμαστε σε αγορά για να υπάρξει τιμή 5 και 6 πρέπει να έχουμε μεταβολή της προσφοράς αφού η τιμή ισορροπίας είναι 10. Η τιμή 5 και 6 δεν υπάρχει αλλά αποτελεί στοιχείο της στατικής ή και δυναμικής ανάλυσης ισορροπίας της αγοράς.  

Τα Οικονομικά της ΕΟΕΔΕ

Το οικονομικό πρόβλημα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΕΔΕ είναι μεγάλο. Δεν αποδόθηκε ποτέ το 30% των εισπράξεων των Περιφερειακών Τμημάτων στο Κεντρικό Συμβούλιο. Έχουμε επανέλθει στην περίοδο 1992-1995. Τα όποια έξοδα για μετακινήσεις διαμονή και οργάνωση εκδηλώσεων καλύπτονται με χρήματα των μελών του Δ.Σ.                                                                      

                                                          

Η Οργανωτική Δομή

Λειτουργούν δέκα Περιφερειακά τμήματα σε πανελλαδικό επίπεδο καλύπτοντας όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και μεγάλο μέρος των νήσων. Τα τμήματα αυτά είναι: 1. ΠΤ Μακεδονίας Θράκης 2. ΠΤ Θεσσαλίας 3. ΠΤ Κεντρικής Ελλάδος 4. ΠΤ Πειραιά 5. ΠΤ Ηπείρου 6. ΠΤ Ανατολικής Κρήτης 7. ΠΤ Δυτικής Κρήτης 8. ΠΤ Πελοποννήσου(έδρα Τρίπολη) 9. ΠΤ Δυτικής Ελλάδας(έδρα Πάτρα) και 10. ΠΤ Αθήνας

Παρόλο που η οργανωτική δομή είναι ανεπτυγμένη και τα μέλη έχουν φθάσει στα 650 περίπου δεν προσφέρεται στον οικονομολόγο μια πραγματική επιστημονική προσέγγιση της Οικονομικής επιστήμης, δεν γίνονται εκδηλώσεις με συγκεκριμένο θέμα και περιεχόμενο με αποτέλεσμα ο κάθε εισηγητής να λέει τα δικά του και μάλιστα χωρίς να έχουν σχέση με το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι, οι όποιες εκδηλώσεις δεν δημιουργούν κανένα ενδιαφέρον και συνήθως, από τα πιο πολλά ΠΤ, γίνονται μια φορά την 3ετία όταν είναι απαραίτητο να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων και διοικητικών συμβουλίων.

Υπάρχει συμμετοχή του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε εκδηλώσεις των ΠΤ σε όλη την Ελλάδα, όπως Ιωάννινα, Λαμία, Πειραιά, Βέροια, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και έχει αναπτυχθεί μια καλή επικοινωνία.

Η πιο σημαντική εκδήλωση ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Οικονομολόγων με θέμα: «Μεθοδολογία και Διδασκαλία των Οικονομικών-Κοινωνικών-Ιστορικών Επιστημών, ως Διακριτών Επιστημονικών Αντικειμένων στο Σχολείο».

Διατυπώθηκε μέσα από τις εισηγήσεις μία συγκροτημένη επιστημονικά πρόταση η οποία διαφέρει από αυτή την υπουργείου. Στην πρόταση αυτή ανταποκρίθηκε θετικά το σύνολο των 200 περίπου συμμετεχόντων καθηγητών, οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους υπερθεμάτισαν αυτής της άποψης παρουσία του Προέδρου του ΙΕΠ, κ. Γ. Κουζέλη, ο οποίος ήταν εισηγητής στην συγκεκριμένη ημερίδα. Με τον τρόπο αυτό πέρασε και ένα μήνυμα στην ηγεσία του ΙΕΠ για το τι επιζητούν οι Οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης στο Λύκειο. Ο επηρεασμός του ΙΕΠ, φάνηκε και στην πρόταση που διέρρευσε για τις αλλαγές στο Λύκειο, όπου η Οικονομία εμφανίζονταν ως διακριτή επιστήμη σε όλες τις τάξεις.      

Τέλος υπάρχουν ΠΤ που έχουν δικό τους site, αλλά το περιεχόμενό τους δεν έχει καμία σχέση με τις θέσεις και τη στρατηγική της Ένωσης σε σχέση με την Οικονομική επιστήμη. Αν δει κάποιος το περιεχόμενο του site της Ένωσης eoede.gr και το περιεχόμενο των siteτων ΠΤ, θα καταλάβει ότι κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, σαν να μην πρόκειται για ενιαία Ένωση αλλά για μια συνύπαρξη ξένων στην ίδια πόλη. Η Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Αν συνεχίσει έτσι θα διαλυθεί!  

Αθήνα 14-5-2017