ΑΡΘΡΟ 1 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ)
ΑΡΘΡΟ 2 (Σκοποί και μέσα επίτευξής τους)
ΑΡΘΡΟ 3 (Τα μέλη της Ένωσης )
ΑΡΘΡΟ 4 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών)
ΑΡΘΡΟ 5 (Διαγραφή τακτικού μέλους)
ΑΡΘΡΟ 6 (Πόροι)
ΑΡΘΡΟ 7 (Διαχείριση)
ΑΡΘΡΟ 8 (Τα όργανα της Ένωσης)
ΑΡΘΡΟ 9 (Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων)
ΑΡΘΡΟ 10 (Εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων)
ΑΡΘΡΟ 11 (Εκλογή και αρμοδιότητες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου)
ΑΡΘΡΟ 12 (Αρμοδιότητες των περιφερειακών τμημάτων)
ΑΡΘΡΟ 13 (Διοίκηση των περιφερειακών τμημάτων)
ΑΡΘΡΟ 14 (Εκλογή μελών τοπικών διοικήσεων)
ΑΡΘΡΟ 15 (Ελεγκτική Επιτροπή περιφερειακών τμημάτων)
ΑΡΘΡΟ 16 (Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος)
ΑΡΘΡΟ 17 (Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο)
ΑΡΘΡΟ 18 (Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή)
ΑΡΘΡΟ 19 (Προκήρυξη και προετοιμασία τους)
ΑΡΘΡΟ 20 (Ψηφοφορία - διαλογή - ανακήρυξη επιτυχόντων)