ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 10 (Εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων)


Ο αριθμός των αντιπροσώπων με τους οποίους το κάθε περιφερειακό τμήμα εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, καθορίζεται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Για κάθε δέκα (10) μέλη εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος.
Κάθε αντιπρόσωπος συμμετέχει αυτοπροσώπως με μία ψήφο, στην περίπτωση που δεν παρουσιαστεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο.


Η προκήρυξη και η προετοιμασία των αρχαιρεσιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού.


Η ψηφοφορία, διαλογή, ανακήρυξη των επιτυχόντων για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.
Η θητεία των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση είναι 3ετής.


Μετά την ανακήρυξη των αντιπροσώπων πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία των εκλογών.