ΑΡΘΡΟ 11 (Εκλογή και αρμοδιότητες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου)
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, είναι ενδεκαμελές (11) με δύο (2) τουλάχιστον και τέσσερα (4) το μέγιστο μέλη από τα περιφερειακά τμήματα της επαρχίας και τα υπόλοιπα από το περιφερειακό τμήμα Αττικής. Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων αποφασίζει πόσα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από το περιφερειακό τμήμα της Αττικής και πόσα από τα περιφερειακά τμήματα της επαρχίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι από διαφορετικά περιφερειακά τμήματα της επαρχίας δεν θα εκλέγονται δύο (2) υποψήφιοι από το ίδιο περιφερειακό τμήμα. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από τα περιφερειακά τμήματα της επαρχίας, τότε όλοι οι υποψήφιοι θα εκλέγονται από το περιφερειακό τμήμα Αττικής.
Τα μέλη του Κεντρικού Δ.Σ. εκλέγονται με κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται ξεχωριστά οι υποψήφιοι όλων των περιφερειακών τμημάτων της επαρχίας και ξεχωριστά οι υποψήφιοι του περιφερειακού τμήματος Αττικής.
Ο κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να σημειώσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης, τρεις (3) για τους υποψήφιους του περιφερειακού τμήματος Αττικής και δύο (2) για τους υποψήφιους των περιφερειακών τμημάτων της επαρχίας.
Ακόμη το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο:
Συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, η δε Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων μπορεί να προβεί στην αύξηση των αξιωμάτων - θέσεων των μελών του Δ.Σ. ή να δημιουργήσει νέα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του Δ.Σ.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Κεντρικού Δ.Σ. μετά από τρεις (3) συνεχείς συνελεύσεις προκηρύσσονται νέες εκλογές για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως ανάλογα με τα προκύπτοντα θέματα.
Προετοιμάζει τον απολογισμό δράσης στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. σε όλες τις δραστηριότητές της και αποτελεί την έκφραση της σε πανελλαδικό επίπεδο και διεθνώς.
Δύναται να παρευρίσκεται με εκπροσώπους του στις Γενικές Συνελεύσεις των περιφερειακών τμημάτων.
Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων.
Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Η διάρκεια της θητείας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.