ΑΡΘΡΟ 12 (Αρμοδιότητες των περιφερειακών τμημάτων)
Τα περιφερειακά τμήματα της Ένωσης αποτελούν την έκφραση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. στην περιοχή τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά τους σκοπούς της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Τα περιφερειακά τμήματα υλοποιούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε., προγραμματίζουν τη δράση των τμημάτων μέσα στα πλαίσια των σκοπών της και των αποφάσεων των διοικητικών της οργάνων, μεριμνούν για την προώθηση των τοπικών προβλημάτων και εισηγούνται προς το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για επιστημονικά και γενικότερα θέματα. Η προώθηση των τοπικών προβλημάτων δεν πρέπει να θίγει τον γενικότερο προγραμματισμό της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. ή να έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα περιφερειακά τμήματα έχουν την ίδια σφραγίδα με την Ένωση, που αναγράφεται ο τίτλος "Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" και η ονομασία του περιφερειακού τμήματος της περιοχής όπου ιδρύεται.
Τα περιφερειακά τμήματα αλληλογραφούν απ' ευθείας με τα μέλη τους, τις αρχές, τους οργανισμούς, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς της περιφέρειάς τους.
Είναι δε υποχρεωμένα να ενημερώνουν το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο με κοινοποίηση σ' αυτό των εγγράφων τους.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων των περιφερειακών τμημάτων της Ένωσης, τα περιφερειακά τμήματα με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων μπορούν να ιδρύουν τοπικά παραρτήματα σε πόλεις Νομών της αρμοδιότητά τους. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό είναι η αίτηση ικανού αριθμού μελών της Ένωσης που υπηρετούν στον ίδιο Νομό.