ΑΡΘΡΟ 14 (Εκλογή μελών τοπικών διοικήσεων)
Η εκλογή μελών των τοπικών διοικήσεων γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του περιφερειακού τμήματος μπορούν να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στη Συνέλευση των αντιπροσώπων, αλλά δεν επιτρέπεται μέλη του περιφερειακού Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Η προκήρυξη και η προετοιμασία των αρχαιρεσιών του περιφερειακού τμήματος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού.
Η ψηφοφορία - διαλογή - ανακήρυξη επιτυχόντων γίνεται όπως προσδιορίζει το άρθρο 20 του καταστατικού.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες για κάθε ένα από τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. του περιφερειακού τμήματος πρέπει να ορίζονται από το άρθρο 17 του καταστατικού.