ΑΡΘΡΟ 15 (Ελεγκτική Επιτροπή περιφερειακών τμημάτων)
Η Ελεγκτική Επιτροπή του περιφερειακού τμήματος είναι τριμελής (3) και η εκλογή της και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.