ΑΡΘΡΟ 16 (Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος)
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του περιφερειακού τμήματος.
Έχει την ανώτατη εποπτεία σε περιφερειακό επίπεδο και αποφασίζει τελικά για κάθε θέμα, που κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.
Ιδιαίτερα:
α) Ελέγχει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
β) Καθορίζει την ακολουθητέα γραμμή σε βασικά θέματα της Ένωσης, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις του Δ.Σ., μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Εγκρίνει ή όχι τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
δ) Αποφασίζει για κάθε μορφής συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς τοπικούς.
ε) Εκλέγει (με ισάριθμους αναπληρωματικούς) τριμελή (3) Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές προς ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
στ) Αποφαίνεται στο δεύτερο βαθμό, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων επί των πειθαρχικών αποφάσεων του Δ.Σ., ύστερα από άσκηση σχετικής έφεσης. Ειδικότερα για τη διαγραφή μέλους απαιτείται η πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Η Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος συγκαλείται στην έδρα του περιφερειακού τμήματος ή όπου αλλού αποφασίζει κατά την προηγούμενη σύνοδό της, τακτικά μεν μέσα στο μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, έκτακτα δε, όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ. ή υποβληθεί τέτοιο αίτημα από ταμειακά ενημερωμένα μέλη αριθμού ίσου προς το 1/20 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών της. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα στο αμέσως προσεχές εικοσαήμερο.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα υπό συζήτηση θέματα και να γίνεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης του περιφερειακού τμήματος, καθώς επίσης να σημειώνεται σ' αυτή ο τόπος, η ημέρα και η ώρα και τα στοιχεία της δεύτερης σύγκλησης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη, υπό τον περιορισμό ότι οι δύο ημερομηνίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από ένα (1) οκταήμερο.
Σε απαρτία βρίσκεται η Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος όταν παρευρίσκεται σ' αυτή το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν προσέλθουν σ' αυτήν.
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία φανερή ή μυστική, ουδέποτε δε δια βοής.
Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, επιβάλλεται δε οπωσδήποτε για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα προσωπικά και εκλογής οργάνων της Ένωσης ή για όποιο άλλο θέμα αποφασίζει η Γ.Σ.
Την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. του περιφερειακού τμήματος κηρύσσει ο Πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος και προεδρεύει αυτής για την εκλογή τριμελούς προεδρείου, που κατευθύνει εφεξής τις εργασίες της. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος επιμελείται και της τήρησης των πρακτικών.