ΑΡΘΡΟ 17 (Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο)
Το περιφερειακό τμήμα διοικείται από πενταμελές (5) ή επταμελές (7) ή εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, εκλεγόμενο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ανά τριετία (3), ύστερα από καθολική μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, από τα ταμειακά ενημερωμένα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τους ορισμούς του Νόμου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Μέλη μετέχοντα στη διοίκηση και άλλου εκπαιδευτικού - επιστημονικού σωματείου άλλου κλάδου, αποκλείονται από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή του περιφερειακού τμήματος, εκτός εάν μετά την εκλογή τους στα όργανα αυτά, παραιτηθούν από τη διοίκηση του άλλου σωματείου.
Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων, το Δ.Σ. με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος μέλους του, ή, αν αυτό κωλύεται, του δεύτερου κατά σειρά επιτυχίας, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση, εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. και σε χωριστές μυστικές ψηφοφορίες, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν γίνει δυνατή η εκλογή για κάποια από τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε συγκαλείται σε οκτώ (8) ημέρες νέα (δεύτερη) συνεδρίαση κατά την οποία αρκεί απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια επαναληπτική συνεδρίαση, οπότε, εάν και πάλι υπάρξει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση. Σε περίπτωση παραίτησης από κάποιο από τα παραπάνω αξιώματα, η αντίστοιχη θέση αναπληρώνεται με την ίδια πιο πάνω διαδικασία.
Τα αξιώματα στο Δ.Σ. είναι τιμητικά και άμισθα. Τα τακτικά όμως μέλη του, παίρνουν έξοδα μετακινήσεων και παράστασής τους, που καθορίζονται από το Δ.Σ. στα πλαίσια ειδικής πίστωσης, εγγραφόμενης στον προϋπολογισμό και εγκρινόμενης από την Γ.Σ. του περιφερειακού τμήματος.
Ειδικά ο Ταμίας, για τυχόν διαχειριστικά λάθη δικαιούται επί πλέον το 1/100 (ένα εκατοστό) των κατ' έτος πραγματοποιούμενων εισπράξεων.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με καθορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. μια εβδομάδα πριν από τη σύγκλησή του.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. αν αυτό ζητηθεί έγγραφα από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., που αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει κανονικά αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του.
Οι αποφάσεις τους παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και υπογράφονται από τα μέλη, που έλαβαν μέρος.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές και με απαρτία συνεδριάσεις, ή από πέντε (5), ανεξάρτητα σειράς και επίτευξης ή μη απαρτίας, θεωρείται αυτοδίκαια παραιτημένο και αντικαθίσταται υποχρεωτικά από αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά επιτυχίας. Το αδικαιολόγητο ή μη της απουσίας, το κρίνει το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες για τα μέλη του περιφερειακού τμήματος. Σε αυτές τα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. Αν όμως υπάρχει σοβαρός λόγος μπορεί να αποφασισθεί από το Δ.Σ., μία συγκεκριμένη συνεδρίαση του να γίνει μυστική.
Το Δ.Σ. μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις και για θέματα μη αναφερόμενα στην ημερήσια διάταξη, έπειτα από πρόταση μέλους του Δ.Σ., εγκρινόμενη από την πλειοψηφία των μελών του.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες για καθένα από τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. είναι:
α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί οπουδήποτε το περιφερειακό τμήμα για όλες τις υποθέσεις του. Επίσης το εκπροσωπεί σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, παράλληλα με τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις του. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί δε με τον Ταμία όλα τα έγγραφα διαχείρισης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας σε δύο συνεχείς ψηφοφορίες για το ίδιο θέμα, η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Το αυτό ισχύει και για τον προεδρεύοντα - Αντιπρόεδρο.
β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα κωλυόμενο, σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του.
Μπορεί να ασκεί ορισμένα από τα καθήκοντα του Προέδρου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου.
Οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του περιφερειακού τμήματος, συντονίζει τις διάφορες επαφές και σχέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς.
Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και λειτουργία των επιτροπών εργασίας και εισηγείται στο Δ.Σ. τα πορίσματά τους.
Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
γ) Ο Γραμματέας έχει την υπευθυνότητα της Γραμματείας και των Γραφείων του περιφερειακού τμήματος:
Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τηρεί όλα τα βιβλία - εκτός των διαχειριστικών - και το αρχείο του περιφερειακού τμήματος καθώς και τη σφραγίδα του.
Επιμελείται της αλληλογραφίας και των ανακοινώσεων του περιφερειακού τμήματος.
Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής.
Συντάσσει το σχέδιο της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.
Φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις του περιφερειακού τμήματος και παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση ή ενέργεια σχετική με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα του περιφερειακού τμήματος.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Αντιπροέδρου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο.
δ) Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του περιφερειακού τμήματος και έχει τη γενική υπευθυνότητα για τη διαχείριση της περιουσίας του.
Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τους πόρους του περιφερειακού τμήματος και πληρώνει κάθε δαπάνη που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
Ποσά μεγαλύτερα από το εκάστοτε καθοριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 υποχρεούται να καταθέτει στο λογαριασμό που ορίστηκε από το Δ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα συγκεντρωτικά γραμμάτια είσπραξης, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.
Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων για το επόμενο διαχειριστικό έτος, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό μαζί με τον ισολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου, αμέσως μετά τη λήξη της.
Προβαίνει σε αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με προσυπογραφή της αντίστοιχης επιταγής από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το πέμπτο (5ο) μέλος του πενταμελούς Δ.Σ.