1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. με την ίδια εκλογική διαδικασία. Προεδρεύετε από το μέλος της που πλειοψήφησε. Ασκεί τον έλεγχο κάθε διαχειριστικής περιόδου του Κεντρικού Δ.Σ.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μια φορά το χρόνο, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Ταμία και έκτακτα, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση της Ένωσης που συνοδεύει υποχρεωτικά τον οικονομικό απολογισμό του Κεντρικού Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.