ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ)ΑΡΘΡΟ 19 (Προκήρυξη και προετοιμασία τους)
Το Δ.Σ. κάθε περιφερειακού τμήματος δύο (2) μήνες πριν λήξει η τριετής θητεία του υποχρεούται με εγκύκλιό του προς όλα τα μέλη, να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων της Ένωσης. Μετά την εκλογή των αντιπροσώπων και εντός δεκαπέντε (15) ημερών, το υπάρχον Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων καθορίζοντας τον τόπο και την ημερομηνία εκλογής των μελών του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκλογές του περιφερειακού τμήματος διεξάγονται κάθε τρίτο έτος κατά την ημέρα της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείται κατά το έτος αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού ή εντός εικοσαημέρου από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Ένωσης για μέλος του νέου Δ.Σ. ή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπροσώπων της Ένωσης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων και της ταμειακής ενημερότητας των υποψηφίων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αναρτά ειδικό πίνακα.
Μετά την ανάρτηση και εφόσον δεν ήθελε υποβληθεί ένσταση ή αντίρρηση, η ανακήρυξη καθίσταται οριστική.
Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της παραπάνω ανακήρυξης, η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, τροποποιώντας, ενδεχόμενα ή μη με αιτιολογημένη απόφασή της την αρχική ανακήρυξη, καθιστώντας την έτσι οριστική.
4. Σύμφωνα με την γενόμενη ανακήρυξη των υποψηφίων, η Εφορευτική Επιτροπή εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια, στα οποία, κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου, καταχωρούνται, ενιαία, τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Προηγείται η καταχώρηση των υποψηφίων για κάθε Δ.Σ. και ακολουθεί, σε ιδιαίτερη παράγραφο, εκείνων για κάθε Ελεγκτική Επιτροπή. Σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο καταχωρούνται με τον ίδιο τρόπο τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων της Ένωσης.
5. Παράλληλα με τα ψηφοδέλτια η Εφορευτική Επιτροπή προμηθεύεται και τους αντίστοιχους φακέλους, που πρέπει να είναι όλοι ομοιόμορφοι και αδιάφανοι για το απόρρητο της ψηφοφορίας. Για τα ψηφοδέλτια των αντιπροσώπων της Ένωσης προβλέπονται διαφορετικοί φάκελοι.
Οι φάκελοι σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.