ΑΡΘΡΟ 20 (Ψηφοφορία - διαλογή - ανακήρυξη επιτυχόντων)
1. Η ψηφοφορία γίνεται βάσει ονομαστικών καταστάσεων των μελών που περιλαμβάνουν και ειδική στήλη για την ταμειακή ενημερότητά τους.
2. Η ψηφοφορία διεξάγεται συνεχώς από ώρα ενάτη (9) πρωινή μέχρι την έκτη (6) απογευματινή, παρατεινόμενη εφόσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων, διεξάγεται δε μυστικά. Για το σκοπό αυτό ο ψηφοφόρος αποσυρόμενος σε ειδικό χώρο (παραβάν) σημειώνει πάνω στο ψηφοδέλτιο και μπροστά από το όνομα της προτίμησής του:
α) Δύο (2) σταυρούς για πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) σταυρούς για το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τέσσερις (4) σταυρούς για το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Ένα (1) σταυρό για την κάθε Ελεγκτική Επιτροπή.
γ) Οι σταυροί για την ανάδειξη αντιπροσώπων είναι όσοι και οι σταυροί για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.
Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς είναι άκυρα.
Στη συνέχεια, τοποθετεί ο ψηφοφόρος το ψηφοδέλτιο μέσα στον σφραγισμένο και μονογραφημένο φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιόχειρα στην ψηφοδόχο, η οποία - πριν αρχίσει η ψηφοφορία - έχει σφραγιστεί από την Εφορευτική Επιτροπή, αναφέροντας αυτό το γεγονός στο σχετικό πρακτικό της.
3. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά (από την τηρηθείσα κατάσταση) το σύνολο των ψηφισάντων και στη συνέχεια, το σύνολο των περιεχομένων στην ψηφοδόχο φακέλων.
Αν τυχόν περισσεύουν φάκελοι, αφαιρείται και καταστρέφεται αντίστοιχος αριθμός τους, ανασυρόμενος στην τύχη.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι και ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφει σε κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο τον αριθμό σταυρών προτίμησης για κάθε εκλεγόμενο όργανο, θέτοντας παραπλεύρως αυτού την μονογραφή του.
4. Η διαλογή τελειώνει με τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ψηφοφορίας και διαλογής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων και εκείνος των εγκύρων και άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων, καθώς και - κατά σειρά επιτυχίας - τα ονόματα των υποψηφίων με τον αντίστοιχο αριθμό σταυρών προτίμησης για καθένα τους.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή προβαίνει στη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ανακήρυξης επιτυχόντων (σε διπλό), στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων και αναπληρωματικών για κάθε όργανο, με τον αντίστοιχο αριθμό των σταυρών προτίμησης για τον καθένα.
Αντίγραφα των πρακτικών ψηφοφορίας - διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή στο μέλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Με αίτηση οποιουδήποτε μέλους και μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή τους, χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση της Ένωσης στον αιτούντα, αντίγραφο των πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας των αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των επιτυχόντων μελών, παραδίδει μέσα σε τρεις ημέρες το εκλογικό υλικό στον Γραμματέα του αποχωρούντος Δ.Σ. με απόδειξη παραλαβής του, περατώνοντας έτσι την αποστολή της.
7. Ο απερχόμενος Γραμματέας υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω υλικό μαζί με το υπόλοιπο αρχείο, τη σφραγίδα και κάθε περιουσιακό στοιχείο της Ένωσης στο νέο Δ.Σ.
Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται ειδικό πρακτικό.
8. Το πλειοψηφούν μέλος συγκαλεί το Δ.Σ. για τη συγκρότηση του σε σώμα, όπως ορίζεται στην παρ. 2 εδάφιο α΄ του άρθρ. 17 του παρόντος.