ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)ΑΡΘΡΟ 21 (Τροποποίηση)
Η τροποποίηση, συμπλήρωση ή αναμόρφωση του παρόντος Καταστατικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γ.Σ. προκηρύσσεται και ως καταστατική, η δε τροποποίηση πραγματοποιείται με απόφαση των 3/4 των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων.