ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' (ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 23
1. Κάθε τι, που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την κείμενη Νομοθεσία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 78 μέχρι 106 του Αστικού Κώδικα.
2. Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από οκτώ (8) Κεφάλαια και 23 συνολικά άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από την καταστατική Συνέλευση των υπογραφόντων το παρόν μελών, που συνήλθε στην Αθήνα στις 21-03-2004.
3. Το παρόν καταστατικό ισχύει από τη δημοσίευσή του.