ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

ΑΡΘΡΟ 3
Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη γίνονται οι διορισμένοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθηγητές Οικονομολόγοι του Κλάδου ΠΕ 9 Ν. 1566/85 άρθρ. 14 παρ. 1 σε συνδυασμό με το Ν. 1586/86 άρθρ. 16 παρ. 1, καθώς και οι αναπληρωτές καθηγητές του ίδιου αυτού Κλάδου ΠΕ 9, για τη συμβατική περίοδο απασχόλησής τους στη Δ.Ε.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θέμα διαγραφής του μη απασχολούμενου πια συναδέλφου, τίθεται μετά την παρέλευσή του επόμενου σχολικού έτους και εφόσον αυτός δεν έχει επαναπροσληφθεί, οπότε η διαγραφή χωρεί είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε και αυτεπάγγελτα, ύστερα από σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη των περιφερειακών τμημάτων είναι αυτοδίκαια μέλη της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους τα μέλη του περιφερειακού τμήματος έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως το περιφερειακό τμήμα στο οποίο ανήκουν εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή αυτοδικαίως διαγράφονται και εγγράφονται στην δύναμη του περιφερειακού τμήματος που έχει αρμοδιότητα στον νέο τόπο κατοικίας τους.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών της, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους, πρόσωπα που συντελέσανε καθοριστικά στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης ή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών γενικότερα.