ΑΡΘΡΟ 4 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών)


Τα τακτικά μέλη της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα απέναντί της, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σ' αυτές, να ελέγχουν τη διοίκηση καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Τα τακτικά μέλη της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. υποχρεούνται:
α) να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της,
β) να καταβάλουν έγκαιρα τις προς αυτήν οφειλόμενες συνδρομές τους και γενικά να τακτοποιούν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους και
γ) να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.