ΑΡΘΡΟ 5 (Διαγραφή τακτικού μέλους)


Τακτικό μέλος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. διαγράφεται: α) για καθυστέρηση της ετήσιας συνδρομής του πέραν της διετίας, β) για παράβαση του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ., γ) για πράξεις του, που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης και δ) στην περίπτωση του άρθρ. 3 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο.
Στην περίπτωση δ' της προηγούμενης παραγράφου η διαγραφή συντελείται ύστερα από σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις περιπτώσεις β' και γ' το Δ.Σ. αποφασίζει με την ιδιότητα Πειθαρχικού Συμβουλίου, του οποίου όμως η απόφαση υπόκειται σε έφεση, απευθυνόμενη από το υπό διαγραφή μέλος, στην πρώτη Γ.Σ. της Ένωσης, που αποφασίζει τελειωτικά. Τέλος, η διαγραφή για την περίπτωση α' της προηγουμένης παραγράφου είναι δυνητική και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ.