ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' (ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΑΡΘΡΟ 6 (Πόροι)
Τακτικοί πόροι είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ανέρχεται στο ένα πέμπτο (1/5) της ετήσιας συνδρομής
β) Η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία καθορίζεται - αναπροσαρμοζόμενη εκάστοτε - με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων.
γ) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας της Ένωσης.
Έκτακτοι πόροι είναι:
α) Οι έκτακτες εισφορές των μελών, που καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. των περιφερειακών τμημάτων της Ένωσης.
β) Το προϊόν από επιστημονικές εκδόσεις, που αποφασίζονται σύμφωνα με τους σκοπούς της Ένωσης.
γ) Τα πλεονάσματα από τη διοργάνωση γιορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων.
δ) Κάθε ποσό, που προέρχεται από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, των οποίων όμως η αποδοχή τελεί υπό την τελική έγκριση των Γ.Σ. και με την προϋπόθεση, ότι δεν δεσμεύουν καθ' οιονδήποτε τρόπο, τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Πόροι - διαχείριση περιφερειακών τμημάτων:
Τα περιφερειακά τμήματα έχουν δικούς τους πόρους είτε τακτικούς είτε έκτακτους, ως ορίζονται από το παρόν άρθρο του καταστατικού. Είναι όμως υποχρεωμένα να αποστέλλουν χρηματικό ποσό από τα τακτικά τους έσοδα ως εισφορά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, που θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.