ΑΡΘΡΟ 7 (Διαχείριση)
Οι καταβολές των δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων της Ένωσης συνολικά και των περιφερειακών τμημάτων της αποδεικνύονται με αποδείξεις τυπωμένες κατ' αύξοντα αριθμό σε δύο αντίγραφα (διπλότυπες), που προσυπογράφονται από τον καταβάλλοντα και τον ταμία.
Οι δαπάνες διενεργούνται σ' εκτέλεση διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής, που προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία της Ένωσης και στα οποία σημειώνεται η αντίστοιχη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία δαπανών.
Τα μετρητά κατατίθενται σε λογαριασμό της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε ή σε ονομαστικό (κοινό) λογαριασμό του Προέδρου και του Ταμία, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. για να προβαίνουν σε αναλήψεις- καταθέσεις. Οι καταθέσεις-αναλήψεις γίνονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Το ύψος του χρηματικού ποσού που παραμένει στα χέρια του Ταμία για τις τρέχουσες ανάγκες, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί δικό του τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα παραπάνω.
Η διαχειριστική περίοδος της Ένωσης είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους συντάσσεται από τα Δ.Σ. ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων της επομένης διαχειριστικής περιόδου, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ.
Στην ίδια Γ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση και ο οικονομικός απολογισμός της προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου μαζί με τον αντίστοιχο ισολογισμό.