ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)ΑΡΘΡΟ 8
Τα όργανα της Ένωσης είναι:
α)  Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων
β)  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
γ)  Το Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο
δ)  Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή
ε)  Η Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή
στ) Η Γενική Συνέλευση των μελών του περιφερειακού τμήματος.