ΑΡΘΡΟ 9 (Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων)
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε., η οποία με τις θέσεις που διατυπώνει και το πρόγραμμα δράσης που εκπονεί, χαράσσει την πολιτική της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων εκλέγει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε., το οποίο έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης και γενικά την εκπλήρωση των επιδιώξεων και σκοπών της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων:
Συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.
Εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον οικονομικό απολογισμό.
Εκλέγει τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή, η εκλογή της και αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.
Εκλέγει τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία επιφορτίζεται με τη διενέργεια των εκλογών για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
Όπου δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.
Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων συγκαλείται στην Αθήνα ή όπου αλλού αποφασίζει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.