Επιλογές

No result.

Νέες Ασκήσεις ΑΟΘ

No result.
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1.      Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.   Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) της περιβάλλον.

β.   Η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση.

γ.   Ο ηγέτης στηρίζεται στην τυπική εξουσία, ενώ ο προϊστάμενος πείθει και περνά όραμα.

δ.   Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, επειδή τα φαινόμενα που μελετά είναι πολυδιάστατα, έχει σχέση άμεση ή έμμεση με αρκετές άλλες επιστήμες.

ε.   Η επιχείρηση πέρα από την οικονομική, θεσμική και την κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα.

στ. Ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι ενέργεια που ανήκει στη χρηματοοικονομική διοίκηση.

Μονάδες 24

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 

Α2. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων ανήκει:

α. στην οικονομική λειτουργία.

β. στη λειτουργία προμηθειών.

γ. στην εμπορική λειτουργία.

δ. στην παραγωγική λειτουργία.

Μονάδες 6

 

Α3. Το μάρκετινγκ (marketing) περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για:

α. να φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

β. την ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής.

γ. την εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας.

δ. να εξευρεθεί ο κατάλληλος τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης.

Μονάδες 6

 

Α4. Στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ο έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων ανήκει στην επιμέρους λειτουργία:

α. των προσλήψεων.

β. των μεταθέσεων-προαγωγών.

γ. των εργασιακών σχέσεων.

δ. του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού.

Μονάδες 6

 

Α5. Μια επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε 100.000 μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το έτος 2009 ανήλθε στα 500.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας.

Μονάδες 8

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ποιες είναι οι απόψεις του Henri Fayol για την Οργάνωση και Διοίκηση-Management; (μονάδες 9) Να αναφέρετε ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες σύμφωνα με τον Henri Fayol (μονάδες 5) και πώς αναλύονται οι λειτουργίες της διοίκησης που αυτός αναφέρει (μονάδες 6).

Μονάδες 20

 

Β2. Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης- Management να περιγράψετε τη λειτουργία της Διεύθυνσης.

Μονάδες 14

 

Β3. Από τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg να αναφέρετε τους παράγοντες «υγιεινής» ή «διατήρησης» (μονάδες 6), καθώς και αυτούς που ονομάζονται «κίνητρα» (μονάδες 10).

Μονάδες 16

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

 

 

ΟΜΑ∆Α 1η

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α1 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

Α1. α. Ο σχεδιασμός της παραγωγής έχει βασικό στόχο την  επιδίωξη του καλύτερου αποτελέσματος (μονάδες 4).

β. Η διαχείριση του χρόνου ανήκει στις ανθρώπινες ικανότητες των διοικητικών στελεχών (μονάδες 4).

γ. Η λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας ανήκει στις διανοητικές ικανότητες των διοικητικών

στελεχών (μονάδες 4).

δ. Μάνατζερ είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει αποτελέσματα μέσω της εργασίας άλλων ανθρώπων

(μονάδες 4).

ε. Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό

μέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους (μονάδες 4).

Μονάδες 20

 

Για τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α2, Α3 και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

 

Α2. Η εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ανήκει

α. στην παραγωγική λειτουργία.

β. στην οικονομική λειτουργία.

γ. στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.

δ. στη λειτουργία της πληροφόρησης.

Μονάδες 6

 

Α3. Η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων είναι ένας λειτουργικός στόχος της επιχείρησης που

αναφέρεται

α. στην παραγωγή.

β. στις καινοτομίες.

γ. στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης.

δ. στην αγορά.

Μονάδες 6

Α4. Η εισοδηματική πολιτική εντάσσεται στο

α. οικονομικό περιβάλλον.

β. νομικό περιβάλλον.

γ. πολιτισμικό περιβάλλον.

δ. πολιτικό περιβάλλον.

Μονάδες 6

 

Α5. Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα:

α. Πού στοχεύει η αποτελεσματική προώθηση; (μονάδες 6).

β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) που είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως τα "4P's" (μονάδες 6).

Μονάδες 12

 

 

ΟΜΑ∆Α 2

Β1. Να αναπτύξετε τα δύο κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες

παραγωγικές μονάδες.

Μονάδες 12

 

Β2. Να περιγράψετε την εμπορική λειτουργία της επιχείρησης.

Μονάδες 10

 

Β3. Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, να αναπτύξετε:

α. τη λειτουργία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού (μονάδες 14),

β. την πολιτική αμοιβών (μονάδες 14).

Μονάδες 28

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των

φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των θεμάτων.

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

 

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

 

α.     Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) της περιβάλλον.

 

β.     Η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η σπουδαιότητά τους, διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση.

 

γ.     Ο ηγέτης στηρίζεται στην τυπική εξουσία, ενώ ο προϊστάμενος πείθει και περνά όραμα.

 

δ.     Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων, επειδή τα φαινόμενα που μελετά είναι πολυδιάστατα, έχει σχέση άμεση ή έμμεση με αρκετές άλλες επιστήμες.

 

ε.     Η επιχείρηση πέρα από την οικονομική, θεσμική και την κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα.

 

στ.   Ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι ενέργεια που ανήκει στη χρηματοοικονομική διοίκηση.

Μονάδες 24

 

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 

Α2. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων ανήκει:

α. στην οικονομική λειτουργία.

β. στη λειτουργία προμηθειών.

γ. στην εμπορική λειτουργία.

δ. στην παραγωγική λειτουργία.

Μονάδες 6

 

Α3. Το μάρκετινγκ (marketing) περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για:

α. να φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

β. την ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής.

γ. την εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας.

δ. να εξευρεθεί ο κατάλληλος τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης.

Μονάδες 6

 

Α4. Στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, ο έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων ανήκει στην επιμέρους λειτουργία:

α. των προσλήψεων.

β. των μεταθέσεων-προαγωγών.

γ. των εργασιακών σχέσεων.

δ. του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού.

Μονάδες 6

 

Α5. Μια επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε 100.000 μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το έτος 2009 ανήλθε στα 500.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας.

Μονάδες 8

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ποιες είναι οι απόψεις του Henri Fayol για την Οργάνωση και Διοίκηση-Management; (μονάδες 9) Να αναφέρετε ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες σύμφωνα με τον Henri Fayol (μονάδες 5) και πώς αναλύονται οι λειτουργίες της διοίκησης που αυτός αναφέρει (μονάδες 6).

Μονάδες 20

 

Β2. Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης-Management να περιγράψετε τη λειτουργία της

Διεύθυνσης.

Μονάδες 14

 

Β3. Από τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg να αναφέρετε τους παράγοντες «υγιεινής» ή

«διατήρησης» (μονάδες 6), καθώς και αυτούς που ονομάζονται «κίνητρα» (μονάδες 10).

Μονάδες 16

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

 • 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
 • 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 • 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
 • 4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
 • 5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 • 6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 • 7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TETAΡTΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2007

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TETAΡTΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TETAΡTΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TETAΡTΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TETAΡTΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

TETAΡTΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ico_acrobat_s

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
 • Με κυρίαρχο θέμα στην "ατζέντα"  την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που από τι φαίνεται υπάρχει αδιέξοδος,  μετά την συμμετοχή στην αποχή- απεργία της συντριπτικής πλειονότητας  των καθηγητών , η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως απέστειλε σήμερα στο ΔΣ της ΟΛΜΕ πρόσκληση για συνάντηση, τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι. Συνδικαλιστέςκάνουν λόγο για “προσπάθεια της υπουργού Παιδείας να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει καθώς τα μηνύματα που έχουν φθάσει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  στο υπουργείο Παιδείας είναι ότι  η αξιολόγηση δεν φαίνεται να προχωρά”. Η ΟΛΜΕστη συνάντηση

  ...

Πανελλαδικές

No result.

Ωρολόγια Προγράμματα

No result.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…