Επιλογές

No result.

Νέες Ασκήσεις ΑΟΘ

No result.
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

 της Μικαέλας Αγγελινάκη, μαθήτριας Α τάξης Γενικού Λυκείου

 

Το αρχείο είναι σε μορφή Acrobat (.pdf).

Επιλέξτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο (link) και στην συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε το αρχείο στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 images/stories/files/arxes_oikonomias_aggelinaki.pdf
 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ)

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία: "ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" και συντετμημένο τίτλο: "Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.".
Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.
 Ιδρύονται περιφερειακά τμήματα (παραρτήματα) της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρες και περιφερειακές αρμοδιότητες που καθορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.Οι περιοχές όπου δεν υπάρχουν περιφερειακά τμήματα υπάγονται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική, που περιφερειακά φέρει την επωνυμία της και στο κέντρο τη συντομογραφία "Ε.Ο.Ε.Δ.Ε." και το έτος ίδρυσής της (1987).Η σφραγίδα θα χρησιμοποιείται και από τα περιφερειακά τμήματα με την αναγραφή της ονομασίας της περιοχής του περιφερειακού τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 2 (Σκοποί και μέσα επίτευξής τους)

Οι σκοποί της Ένωσης είναι: α) Η προαγωγή και ανάπτυξη της παρεχόμενης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οικονομικής παιδείας.β) Η παροχή βοήθειας σε κάθε αρμόδιο φορέα για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται μία συνεχώς βελτιούμενη, ολοκληρωμένη, σύγχρονη και υψηλού ποιοτικού επιπέδου οικονομική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
γ) Η δραστηριοποίηση προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να γίνει πλέον αντιληπτή από όλους τους νέους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα των κατακτήσεων της επιστημονικής γνώσης για την ορθολογικότερη εξυπηρέτηση της οικονομίας του τόπου.
δ) Η μελέτη και υπόδειξη λύσεων για τις κοινές επιδιώξεις των μελών, η τόνωση του κύρους του λειτουργήματός τους και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης, τόσο μεταξύ τους, όσο και απέναντι στους άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
ε) Η αναβάθμιση, η διάδοση, η ανάπτυξη και η ενιαία θεώρηση της οικονομικής επιστήμης σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις άλλων χωρών
ζ) Η προαγωγή και η διάδοση των διαφόρων κλάδων και εφαρμογών της οικονομικής επιστήμης για την καθολική πρόοδο της Ελληνικής παιδείας.
Η εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται:
α) Με την έκδοση εντύπων και με δημοσιεύματα.
β) Με τη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας μας και του Εξωτερικού, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς και ιδιαίτερα με το "Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας".
γ) Με τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων.
δ) Με τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, ύστερα από σχετική απόφαση του κεντρικού Δ.Σ.
ε) Με τη λειτουργία βιβλιοθήκης και τη φροντίδα εμπλουτισμού της.
στ) Με την προκήρυξη διαγωνισμών και υποτροφιών σε οικονομικά θέματα.
ζ) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ)

ΑΡΘΡΟ 3
Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη γίνονται οι διορισμένοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθηγητές Οικονομολόγοι του Κλάδου ΠΕ 9 Ν. 1566/85 άρθρ. 14 παρ. 1 σε συνδυασμό με το Ν. 1586/86 άρθρ. 16 παρ. 1, καθώς και οι αναπληρωτές καθηγητές του ίδιου αυτού Κλάδου ΠΕ 9, για τη συμβατική περίοδο απασχόλησής τους στη Δ.Ε.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θέμα διαγραφής του μη απασχολούμενου πια συναδέλφου, τίθεται μετά την παρέλευσή του επόμενου σχολικού έτους και εφόσον αυτός δεν έχει επαναπροσληφθεί, οπότε η διαγραφή χωρεί είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε και αυτεπάγγελτα, ύστερα από σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη των περιφερειακών τμημάτων είναι αυτοδίκαια μέλη της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους τα μέλη του περιφερειακού τμήματος έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως το περιφερειακό τμήμα στο οποίο ανήκουν εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή αυτοδικαίως διαγράφονται και εγγράφονται στην δύναμη του περιφερειακού τμήματος που έχει αρμοδιότητα στον νέο τόπο κατοικίας τους.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών της, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους, πρόσωπα που συντελέσανε καθοριστικά στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης ή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 4 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών)


Τα τακτικά μέλη της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα απέναντί της, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σ' αυτές, να ελέγχουν τη διοίκηση καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Τα τακτικά μέλη της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. υποχρεούνται:
α) να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της,
β) να καταβάλουν έγκαιρα τις προς αυτήν οφειλόμενες συνδρομές τους και γενικά να τακτοποιούν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους και
γ) να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 5 (Διαγραφή τακτικού μέλους)


Τακτικό μέλος της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. διαγράφεται: α) για καθυστέρηση της ετήσιας συνδρομής του πέραν της διετίας, β) για παράβαση του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ., γ) για πράξεις του, που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης και δ) στην περίπτωση του άρθρ. 3 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο.
Στην περίπτωση δ' της προηγούμενης παραγράφου η διαγραφή συντελείται ύστερα από σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις περιπτώσεις β' και γ' το Δ.Σ. αποφασίζει με την ιδιότητα Πειθαρχικού Συμβουλίου, του οποίου όμως η απόφαση υπόκειται σε έφεση, απευθυνόμενη από το υπό διαγραφή μέλος, στην πρώτη Γ.Σ. της Ένωσης, που αποφασίζει τελειωτικά. Τέλος, η διαγραφή για την περίπτωση α' της προηγουμένης παραγράφου είναι δυνητική και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' (ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΑΡΘΡΟ 6 (Πόροι)
Τακτικοί πόροι είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ανέρχεται στο ένα πέμπτο (1/5) της ετήσιας συνδρομής
β) Η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία καθορίζεται - αναπροσαρμοζόμενη εκάστοτε - με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων.
γ) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας της Ένωσης.
Έκτακτοι πόροι είναι:
α) Οι έκτακτες εισφορές των μελών, που καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. των περιφερειακών τμημάτων της Ένωσης.
β) Το προϊόν από επιστημονικές εκδόσεις, που αποφασίζονται σύμφωνα με τους σκοπούς της Ένωσης.
γ) Τα πλεονάσματα από τη διοργάνωση γιορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων.
δ) Κάθε ποσό, που προέρχεται από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, των οποίων όμως η αποδοχή τελεί υπό την τελική έγκριση των Γ.Σ. και με την προϋπόθεση, ότι δεν δεσμεύουν καθ' οιονδήποτε τρόπο, τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Πόροι - διαχείριση περιφερειακών τμημάτων:
Τα περιφερειακά τμήματα έχουν δικούς τους πόρους είτε τακτικούς είτε έκτακτους, ως ορίζονται από το παρόν άρθρο του καταστατικού. Είναι όμως υποχρεωμένα να αποστέλλουν χρηματικό ποσό από τα τακτικά τους έσοδα ως εισφορά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, που θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 7 (Διαχείριση)
Οι καταβολές των δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων της Ένωσης συνολικά και των περιφερειακών τμημάτων της αποδεικνύονται με αποδείξεις τυπωμένες κατ' αύξοντα αριθμό σε δύο αντίγραφα (διπλότυπες), που προσυπογράφονται από τον καταβάλλοντα και τον ταμία.
Οι δαπάνες διενεργούνται σ' εκτέλεση διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής, που προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία της Ένωσης και στα οποία σημειώνεται η αντίστοιχη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία δαπανών.
Τα μετρητά κατατίθενται σε λογαριασμό της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε ή σε ονομαστικό (κοινό) λογαριασμό του Προέδρου και του Ταμία, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. για να προβαίνουν σε αναλήψεις- καταθέσεις. Οι καταθέσεις-αναλήψεις γίνονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Το ύψος του χρηματικού ποσού που παραμένει στα χέρια του Ταμία για τις τρέχουσες ανάγκες, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί δικό του τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα παραπάνω.
Η διαχειριστική περίοδος της Ένωσης είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους συντάσσεται από τα Δ.Σ. ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων της επομένης διαχειριστικής περιόδου, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ.
Στην ίδια Γ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση και ο οικονομικός απολογισμός της προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου μαζί με τον αντίστοιχο ισολογισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)ΑΡΘΡΟ 8
Τα όργανα της Ένωσης είναι:
α)  Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων
β)  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
γ)  Το Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο
δ)  Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή
ε)  Η Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή
στ) Η Γενική Συνέλευση των μελών του περιφερειακού τμήματος.
ΑΡΘΡΟ 9 (Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων)
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε., η οποία με τις θέσεις που διατυπώνει και το πρόγραμμα δράσης που εκπονεί, χαράσσει την πολιτική της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων εκλέγει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε., το οποίο έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης και γενικά την εκπλήρωση των επιδιώξεων και σκοπών της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων:
Συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.
Εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον οικονομικό απολογισμό.
Εκλέγει τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή, η εκλογή της και αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.
Εκλέγει τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία επιφορτίζεται με τη διενέργεια των εκλογών για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
Όπου δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.
Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων συγκαλείται στην Αθήνα ή όπου αλλού αποφασίζει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
  • Το υπουργείο Παιδείας συζητά την επιμήκυνση του διδακτικού έτους αλλά όχι όμως να γίνουν  μαθήματα κατά τη περίοδο των διακοπών του Πάσχα, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημοσιογράφος:Έχει πέσει στο τραπέζι η επιμήκυνση του διδακτικού έτους; Υφ. Παιδείας: Στο τραπέζι έχει πέσει,  και πολλές άλλες εναλλακτικές προτάσεις.Το υπουργείο Παιδείας θα αποφασίσει όταν θα έχει την πλήρη εικόνα με τον τρόπο που θα είναι ο καλύτερος για τους εκπαιδευόμενους. Δημοσιογράφος:Υπάρχει περίπτωση να γίνουν

    ...

Πανελλαδικές

No result.

Ωρολόγια Προγράμματα

No result.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…