Επιλογές

No result.

Νέες Ασκήσεις ΑΟΘ

No result.
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 10 (Εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων)


Ο αριθμός των αντιπροσώπων με τους οποίους το κάθε περιφερειακό τμήμα εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, καθορίζεται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Για κάθε δέκα (10) μέλη εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος.
Κάθε αντιπρόσωπος συμμετέχει αυτοπροσώπως με μία ψήφο, στην περίπτωση που δεν παρουσιαστεί σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο.


Η προκήρυξη και η προετοιμασία των αρχαιρεσιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού.


Η ψηφοφορία, διαλογή, ανακήρυξη των επιτυχόντων για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.
Η θητεία των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση είναι 3ετής.


Μετά την ανακήρυξη των αντιπροσώπων πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 11 (Εκλογή και αρμοδιότητες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου)
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, είναι ενδεκαμελές (11) με δύο (2) τουλάχιστον και τέσσερα (4) το μέγιστο μέλη από τα περιφερειακά τμήματα της επαρχίας και τα υπόλοιπα από το περιφερειακό τμήμα Αττικής. Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων αποφασίζει πόσα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από το περιφερειακό τμήμα της Αττικής και πόσα από τα περιφερειακά τμήματα της επαρχίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι από διαφορετικά περιφερειακά τμήματα της επαρχίας δεν θα εκλέγονται δύο (2) υποψήφιοι από το ίδιο περιφερειακό τμήμα. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από τα περιφερειακά τμήματα της επαρχίας, τότε όλοι οι υποψήφιοι θα εκλέγονται από το περιφερειακό τμήμα Αττικής.
Τα μέλη του Κεντρικού Δ.Σ. εκλέγονται με κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται ξεχωριστά οι υποψήφιοι όλων των περιφερειακών τμημάτων της επαρχίας και ξεχωριστά οι υποψήφιοι του περιφερειακού τμήματος Αττικής.
Ο κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να σημειώσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης, τρεις (3) για τους υποψήφιους του περιφερειακού τμήματος Αττικής και δύο (2) για τους υποψήφιους των περιφερειακών τμημάτων της επαρχίας.
Ακόμη το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο:
Συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, η δε Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων μπορεί να προβεί στην αύξηση των αξιωμάτων - θέσεων των μελών του Δ.Σ. ή να δημιουργήσει νέα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του Δ.Σ.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Κεντρικού Δ.Σ. μετά από τρεις (3) συνεχείς συνελεύσεις προκηρύσσονται νέες εκλογές για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως ανάλογα με τα προκύπτοντα θέματα.
Προετοιμάζει τον απολογισμό δράσης στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. σε όλες τις δραστηριότητές της και αποτελεί την έκφραση της σε πανελλαδικό επίπεδο και διεθνώς.
Δύναται να παρευρίσκεται με εκπροσώπους του στις Γενικές Συνελεύσεις των περιφερειακών τμημάτων.
Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων.
Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Η διάρκεια της θητείας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
ΑΡΘΡΟ 12 (Αρμοδιότητες των περιφερειακών τμημάτων)
Τα περιφερειακά τμήματα της Ένωσης αποτελούν την έκφραση της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. στην περιοχή τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά τους σκοπούς της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.
Τα περιφερειακά τμήματα υλοποιούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε., προγραμματίζουν τη δράση των τμημάτων μέσα στα πλαίσια των σκοπών της και των αποφάσεων των διοικητικών της οργάνων, μεριμνούν για την προώθηση των τοπικών προβλημάτων και εισηγούνται προς το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για επιστημονικά και γενικότερα θέματα. Η προώθηση των τοπικών προβλημάτων δεν πρέπει να θίγει τον γενικότερο προγραμματισμό της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. ή να έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα περιφερειακά τμήματα έχουν την ίδια σφραγίδα με την Ένωση, που αναγράφεται ο τίτλος "Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" και η ονομασία του περιφερειακού τμήματος της περιοχής όπου ιδρύεται.
Τα περιφερειακά τμήματα αλληλογραφούν απ' ευθείας με τα μέλη τους, τις αρχές, τους οργανισμούς, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους κοινωνικούς φορείς της περιφέρειάς τους.
Είναι δε υποχρεωμένα να ενημερώνουν το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο με κοινοποίηση σ' αυτό των εγγράφων τους.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων των περιφερειακών τμημάτων της Ένωσης, τα περιφερειακά τμήματα με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων μπορούν να ιδρύουν τοπικά παραρτήματα σε πόλεις Νομών της αρμοδιότητά τους. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό είναι η αίτηση ικανού αριθμού μελών της Ένωσης που υπηρετούν στον ίδιο Νομό.
ΑΡΘΡΟ 13 (Διοίκηση των περιφερειακών τμημάτων)
Τα περιφερειακά τμήματα διοικούνται από πενταμελείς (5) τοπικές διοικήσεις, αν τα εγγεγραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50).
Εάν έχουν από 51-100 διοικούνται από επταμελείς (7) τοπικές διοικήσεις.
Εάν έχουν από 101 και άνω διοικούνται από εννεαμελείς (9) τοπικές διοικήσεις.
Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής.
ΑΡΘΡΟ 14 (Εκλογή μελών τοπικών διοικήσεων)
Η εκλογή μελών των τοπικών διοικήσεων γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του περιφερειακού τμήματος μπορούν να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στη Συνέλευση των αντιπροσώπων, αλλά δεν επιτρέπεται μέλη του περιφερειακού Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Η προκήρυξη και η προετοιμασία των αρχαιρεσιών του περιφερειακού τμήματος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού.
Η ψηφοφορία - διαλογή - ανακήρυξη επιτυχόντων γίνεται όπως προσδιορίζει το άρθρο 20 του καταστατικού.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες για κάθε ένα από τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. του περιφερειακού τμήματος πρέπει να ορίζονται από το άρθρο 17 του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 15 (Ελεγκτική Επιτροπή περιφερειακών τμημάτων)
Η Ελεγκτική Επιτροπή του περιφερειακού τμήματος είναι τριμελής (3) και η εκλογή της και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 16 (Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος)
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του περιφερειακού τμήματος.
Έχει την ανώτατη εποπτεία σε περιφερειακό επίπεδο και αποφασίζει τελικά για κάθε θέμα, που κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.
Ιδιαίτερα:
α) Ελέγχει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
β) Καθορίζει την ακολουθητέα γραμμή σε βασικά θέματα της Ένωσης, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις του Δ.Σ., μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Εγκρίνει ή όχι τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
δ) Αποφασίζει για κάθε μορφής συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς τοπικούς.
ε) Εκλέγει (με ισάριθμους αναπληρωματικούς) τριμελή (3) Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές προς ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής
στ) Αποφαίνεται στο δεύτερο βαθμό, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων επί των πειθαρχικών αποφάσεων του Δ.Σ., ύστερα από άσκηση σχετικής έφεσης. Ειδικότερα για τη διαγραφή μέλους απαιτείται η πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Η Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος συγκαλείται στην έδρα του περιφερειακού τμήματος ή όπου αλλού αποφασίζει κατά την προηγούμενη σύνοδό της, τακτικά μεν μέσα στο μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, έκτακτα δε, όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ. ή υποβληθεί τέτοιο αίτημα από ταμειακά ενημερωμένα μέλη αριθμού ίσου προς το 1/20 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών της. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα στο αμέσως προσεχές εικοσαήμερο.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τα υπό συζήτηση θέματα και να γίνεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης του περιφερειακού τμήματος, καθώς επίσης να σημειώνεται σ' αυτή ο τόπος, η ημέρα και η ώρα και τα στοιχεία της δεύτερης σύγκλησης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη, υπό τον περιορισμό ότι οι δύο ημερομηνίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από ένα (1) οκταήμερο.
Σε απαρτία βρίσκεται η Γενική Συνέλευση του περιφερειακού τμήματος όταν παρευρίσκεται σ' αυτή το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν προσέλθουν σ' αυτήν.
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία φανερή ή μυστική, ουδέποτε δε δια βοής.
Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, επιβάλλεται δε οπωσδήποτε για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα προσωπικά και εκλογής οργάνων της Ένωσης ή για όποιο άλλο θέμα αποφασίζει η Γ.Σ.
Την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. του περιφερειακού τμήματος κηρύσσει ο Πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος και προεδρεύει αυτής για την εκλογή τριμελούς προεδρείου, που κατευθύνει εφεξής τις εργασίες της. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος επιμελείται και της τήρησης των πρακτικών.
ΑΡΘΡΟ 17 (Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο)
Το περιφερειακό τμήμα διοικείται από πενταμελές (5) ή επταμελές (7) ή εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, εκλεγόμενο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ανά τριετία (3), ύστερα από καθολική μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, από τα ταμειακά ενημερωμένα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τους ορισμούς του Νόμου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Μέλη μετέχοντα στη διοίκηση και άλλου εκπαιδευτικού - επιστημονικού σωματείου άλλου κλάδου, αποκλείονται από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή του περιφερειακού τμήματος, εκτός εάν μετά την εκλογή τους στα όργανα αυτά, παραιτηθούν από τη διοίκηση του άλλου σωματείου.
Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων, το Δ.Σ. με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος μέλους του, ή, αν αυτό κωλύεται, του δεύτερου κατά σειρά επιτυχίας, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση, εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. και σε χωριστές μυστικές ψηφοφορίες, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν γίνει δυνατή η εκλογή για κάποια από τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε συγκαλείται σε οκτώ (8) ημέρες νέα (δεύτερη) συνεδρίαση κατά την οποία αρκεί απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια επαναληπτική συνεδρίαση, οπότε, εάν και πάλι υπάρξει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση. Σε περίπτωση παραίτησης από κάποιο από τα παραπάνω αξιώματα, η αντίστοιχη θέση αναπληρώνεται με την ίδια πιο πάνω διαδικασία.
Τα αξιώματα στο Δ.Σ. είναι τιμητικά και άμισθα. Τα τακτικά όμως μέλη του, παίρνουν έξοδα μετακινήσεων και παράστασής τους, που καθορίζονται από το Δ.Σ. στα πλαίσια ειδικής πίστωσης, εγγραφόμενης στον προϋπολογισμό και εγκρινόμενης από την Γ.Σ. του περιφερειακού τμήματος.
Ειδικά ο Ταμίας, για τυχόν διαχειριστικά λάθη δικαιούται επί πλέον το 1/100 (ένα εκατοστό) των κατ' έτος πραγματοποιούμενων εισπράξεων.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με καθορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. μια εβδομάδα πριν από τη σύγκλησή του.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. αν αυτό ζητηθεί έγγραφα από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., που αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει κανονικά αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη του.
Οι αποφάσεις τους παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και υπογράφονται από τα μέλη, που έλαβαν μέρος.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές και με απαρτία συνεδριάσεις, ή από πέντε (5), ανεξάρτητα σειράς και επίτευξης ή μη απαρτίας, θεωρείται αυτοδίκαια παραιτημένο και αντικαθίσταται υποχρεωτικά από αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά επιτυχίας. Το αδικαιολόγητο ή μη της απουσίας, το κρίνει το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες για τα μέλη του περιφερειακού τμήματος. Σε αυτές τα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. Αν όμως υπάρχει σοβαρός λόγος μπορεί να αποφασισθεί από το Δ.Σ., μία συγκεκριμένη συνεδρίαση του να γίνει μυστική.
Το Δ.Σ. μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις και για θέματα μη αναφερόμενα στην ημερήσια διάταξη, έπειτα από πρόταση μέλους του Δ.Σ., εγκρινόμενη από την πλειοψηφία των μελών του.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες για καθένα από τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. είναι:
α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί οπουδήποτε το περιφερειακό τμήμα για όλες τις υποθέσεις του. Επίσης το εκπροσωπεί σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, παράλληλα με τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις του. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί δε με τον Ταμία όλα τα έγγραφα διαχείρισης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας σε δύο συνεχείς ψηφοφορίες για το ίδιο θέμα, η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Το αυτό ισχύει και για τον προεδρεύοντα - Αντιπρόεδρο.
β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα κωλυόμενο, σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του.
Μπορεί να ασκεί ορισμένα από τα καθήκοντα του Προέδρου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου.
Οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του περιφερειακού τμήματος, συντονίζει τις διάφορες επαφές και σχέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς.
Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και λειτουργία των επιτροπών εργασίας και εισηγείται στο Δ.Σ. τα πορίσματά τους.
Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
γ) Ο Γραμματέας έχει την υπευθυνότητα της Γραμματείας και των Γραφείων του περιφερειακού τμήματος:
Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τηρεί όλα τα βιβλία - εκτός των διαχειριστικών - και το αρχείο του περιφερειακού τμήματος καθώς και τη σφραγίδα του.
Επιμελείται της αλληλογραφίας και των ανακοινώσεων του περιφερειακού τμήματος.
Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής.
Συντάσσει το σχέδιο της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.
Φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις του περιφερειακού τμήματος και παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση ή ενέργεια σχετική με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα του περιφερειακού τμήματος.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Αντιπροέδρου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο.
δ) Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του περιφερειακού τμήματος και έχει τη γενική υπευθυνότητα για τη διαχείριση της περιουσίας του.
Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τους πόρους του περιφερειακού τμήματος και πληρώνει κάθε δαπάνη που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
Ποσά μεγαλύτερα από το εκάστοτε καθοριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 υποχρεούται να καταθέτει στο λογαριασμό που ορίστηκε από το Δ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα συγκεντρωτικά γραμμάτια είσπραξης, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.
Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων για το επόμενο διαχειριστικό έτος, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό μαζί με τον ισολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου, αμέσως μετά τη λήξη της.
Προβαίνει σε αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με προσυπογραφή της αντίστοιχης επιταγής από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το πέμπτο (5ο) μέλος του πενταμελούς Δ.Σ.

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. με την ίδια εκλογική διαδικασία. Προεδρεύετε από το μέλος της που πλειοψήφησε. Ασκεί τον έλεγχο κάθε διαχειριστικής περιόδου του Κεντρικού Δ.Σ.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μια φορά το χρόνο, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Ταμία και έκτακτα, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση της Ένωσης που συνοδεύει υποχρεωτικά τον οικονομικό απολογισμό του Κεντρικού Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ)ΑΡΘΡΟ 19 (Προκήρυξη και προετοιμασία τους)
Το Δ.Σ. κάθε περιφερειακού τμήματος δύο (2) μήνες πριν λήξει η τριετής θητεία του υποχρεούται με εγκύκλιό του προς όλα τα μέλη, να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων της Ένωσης. Μετά την εκλογή των αντιπροσώπων και εντός δεκαπέντε (15) ημερών, το υπάρχον Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων καθορίζοντας τον τόπο και την ημερομηνία εκλογής των μελών του νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκλογές του περιφερειακού τμήματος διεξάγονται κάθε τρίτο έτος κατά την ημέρα της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείται κατά το έτος αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού ή εντός εικοσαημέρου από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Ένωσης για μέλος του νέου Δ.Σ. ή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπροσώπων της Ένωσης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων και της ταμειακής ενημερότητας των υποψηφίων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αναρτά ειδικό πίνακα.
Μετά την ανάρτηση και εφόσον δεν ήθελε υποβληθεί ένσταση ή αντίρρηση, η ανακήρυξη καθίσταται οριστική.
Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της παραπάνω ανακήρυξης, η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, τροποποιώντας, ενδεχόμενα ή μη με αιτιολογημένη απόφασή της την αρχική ανακήρυξη, καθιστώντας την έτσι οριστική.
4. Σύμφωνα με την γενόμενη ανακήρυξη των υποψηφίων, η Εφορευτική Επιτροπή εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια, στα οποία, κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου, καταχωρούνται, ενιαία, τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Προηγείται η καταχώρηση των υποψηφίων για κάθε Δ.Σ. και ακολουθεί, σε ιδιαίτερη παράγραφο, εκείνων για κάθε Ελεγκτική Επιτροπή. Σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο καταχωρούνται με τον ίδιο τρόπο τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων της Ένωσης.
5. Παράλληλα με τα ψηφοδέλτια η Εφορευτική Επιτροπή προμηθεύεται και τους αντίστοιχους φακέλους, που πρέπει να είναι όλοι ομοιόμορφοι και αδιάφανοι για το απόρρητο της ψηφοφορίας. Για τα ψηφοδέλτια των αντιπροσώπων της Ένωσης προβλέπονται διαφορετικοί φάκελοι.
Οι φάκελοι σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε. και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

esos.gr

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία
  • Το υπουργείο Παιδείας συζητά την επιμήκυνση του διδακτικού έτους αλλά όχι όμως να γίνουν  μαθήματα κατά τη περίοδο των διακοπών του Πάσχα, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημοσιογράφος:Έχει πέσει στο τραπέζι η επιμήκυνση του διδακτικού έτους; Υφ. Παιδείας: Στο τραπέζι έχει πέσει,  και πολλές άλλες εναλλακτικές προτάσεις.Το υπουργείο Παιδείας θα αποφασίσει όταν θα έχει την πλήρη εικόνα με τον τρόπο που θα είναι ο καλύτερος για τους εκπαιδευόμενους. Δημοσιογράφος:Υπάρχει περίπτωση να γίνουν

    ...

Πανελλαδικές

No result.

Ωρολόγια Προγράμματα

No result.
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…