Επιλογές

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Παιδείας οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 15.615. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 3.919 (ποσοστό 25,09%).

 

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2010, συνεχιζόμενης όμως της εν λόγω απόσπασης, μέχρι τη λήξη της. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός εύλογου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2010.

 

Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

 

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

 


31/3/2010
Πηγή: www.esos.gr

Περισσότερα

Την Τετάρτη 12 Μαΐου θα λήξουν τα μαθήματα στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια , Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και στις Επαγγελματικές Σχολές, σύμφωνα με απόφαση της υφ, παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου.

 

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 682/77 (Φ.Ε.Κ.244/τ.Α΄/01-09-1977) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3475/06 (Φ.Ε.Κ.146/τ.Α΄/13-07-2006) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α΄/07-02-1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/92 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α΄/02-06-1992) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Το Π.Δ. 60/06 (Φ.Ε.Κ. 65/τ.Α΄/30-03-2006) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/09 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α΄/13-02-2009).

7. Τις διατάξεις της αριθμ.1120/Η/07-01-10 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1/τ.Β΄/08-01-10) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2009-2010 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας, την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2/4/2010

Πηγή: www.esos.gr

Περισσότερα

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ενημερώνει ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σε σειρά επαφών με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας έθεσε ξανά τα ερωτήματα που απασχολούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς, εν όψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου που θα αφορά στους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.Στα πλαίσια των συναντήσεων διεφάνη ότι :

  1. Κατά τη φετινή χρονιά θα απορροφηθεί πιθανόν το 50% του ποσοστού 60-40 και τμήμα του 30μηνου, εξαιτίας της ισχύος του Συμφώνου Σταθερότητας στην οικονομία. Το υπόλοιπο του 60-40 πιθανόν να απορροφηθεί την μεθεπόμενη χρονιά και το 30μηνο να απορροφηθεί πέραν του 2013.

  2. Θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο 2 μέχρι και 3 ετών (ασκούνται πιέσεις από την Π.Ε.Α. προκειμένου να αυξηθεί το χρονικό διάστημα του μεταβατικού σταδίου), στη διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα διορίζονται από τους ισχύοντες πίνακες. Πρόθεση του υπουργείου είναι να υπάρξει ένας και μόνο πίνακας για όλες τις προσλήψεις αναπληρωτών - ωρομισθίων (π.χ. Π.Δ.Σ., Σιβιτανίδειος κ.α) αλλά και για τους μόνιμους διορισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι προσλήψεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να γίνονται μέσα από αυτόν τον πίνακα.

  3. Μετά από πιέσεις της Π.Ε.Α. εξετάζεται το ζήτημα των εκπαιδευτικών με μεγάλες προϋπηρεσίες που δεν θα απορροφηθούν στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

  4. Θα καταβληθεί προσπάθεια μείωσης στο ελάχιστο του αριθμού των ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα αύξησης του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα περισσότερα κενά.

Ο νέος πίνακας αναμένεται να περιλαμβάνει :

μοριοδότηση πρόσφατου ή πρόσφατων - γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών, προϋπηρεσία (η Π.Ε.Α. πιέζει ώστε να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα), ειδικά προσόντα (μεταπτυχιακά, αλλά πιθανόν και προσόντα που μοριοδοτούνται και στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους όπως ξένες γλώσσες, πιστοποίηση Η/Υ, κ.α. ), κοινωνικά κριτήρια (πιθανόν μοριοδότηση πολυτέκνων κ.α.)

 

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των στόχων της και την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Καλούμε τα περιφερειακά της ένωσης να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το κεντρικό Δ.Σ., να ασκούν πιέσεις τοπικά για την υλοποίηση των αιτημάτων της αλλά και την δημοσιοποίησή τους.

 

Στόχος όλων είναι η υπεράσπιση της προϋπηρεσίας μας και των δίκαιων αιτημάτων μας

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Α.)
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Δουλγεράκη Αθηνά

Η Οργ. Γραμματέας

Δουλγεράκη Αθηνά

 

2/4/2010
Πηγή: www.esos.gr

Περισσότερα

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο της Τρίτης, 16/3/2010 στις 6 μ.μ. στα Προπύλαια. Για το σκοπό αυτό, η ΟΛΜΕ κηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3 τελευταίες ώρες του απογευματινού κύκλου και τις 3 πρώτες των εσπερινών σχολείων.

Περισσότερα

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην Πανελλαδική κινητοποίηση των ελαστικά εργαζόμενων στην εκπαίδευση (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι), το Σάββατο 23/1/2010 στα Προπύλαια και ώρα 12 το μεσημέρι.


Απαιτούμε:


• Να μη γίνει καμιά αλλαγή στο σύστημα διορισμών μέχρι να διοριστούν ως μόνιμοι όλοι όσοι βρίσκονται στους πίνακες προϋπηρεσίας.

• Η κάλυψη όλων των κενών να γίνεται με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Για τον υπολογισμό των κενών ζητούμε την υλοποίηση των αιτημάτων της Ομοσπονδίας για νομοθετική κατοχύρωση ανώτατου ορίου θητών ανά τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις και10 μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια.

• Άμεση κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων.

 

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255

FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338

www.olme.gr

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

για την κινητοποίηση των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Σάββατο 23 Ιανουαρίου, ώρα 10:00 στα Προπύλαια

 

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ συμμετέχει και στηρίζει την πανελλαδική κινητοποίηση των ελαστικά εργαζόμενων στην εκπαίδευση το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 στα Προπύλαια στις 12.00 μ.μ.


Καλούμε τους συλλόγους εκπ/κών Π.Ε. να στηρίξουν το συλλαλητήριο, παίρνοντας όλα τα μέτρα για τη μαζική συμμετοχή μόνιμων, αναπληρωτών κι ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

 

Από τη Δ.Ο.Ε.

22/1/2010
Πηγή: www.alfavita.gr

Περισσότερα
Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…